Skip to main content

Prognoser över växtskyddsmedel viktigt för en konkurrenskraftig odling

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 10:15 CET

Blommande raps i Arendala. Ur ett hållbarhetsperspektiv är ett prognos­arbete positivt, eftersom det ger tid och möjligheter att utveckla nya växtskydds­produkter och metoder med mindre miljöpåverkan. Foto: Jordbruksverket

På uppdrag av Växtskyddsrådet har Jordbruksverket utrett möjligheten att ta fram prognoser över tillgängliga växtskyddsmedel för att ge odlare bättre beslutsunderlag om förebyggande arbete. Rapportens slutsats är att prognosarbetet är viktigt och ger värdefull information, men att det finns svårigheter att överkomma för att kunna förutsäga tillgången till växtskyddsmedel.

För att inte hamna i situationer där ett effektivt växtskydd saknas är det nödvändigt med ett förebyggande arbete. Prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att förbjudas är ett av sätten att bidra till bättre framförhållning. I Storbritannien används en prognosmodell för att förutse vilka verksamma ämnen som kommer att fasas ut ur EU. Det finns dock vissa oklarheter kring de juridiska möjligheterna för svenska myndigheter att bedriva ett liknande prognosarbete. Därför behöver en tydlig strategi tas fram över hur ett prognosarbete kan bedrivas i Sverige.

Brist på bekämpning ger både konkurrensnackdelar och miljörisker
En begränsad tillgång till effektiva växtskyddsmedel i den svenska livsmedelsproduktionen kan leda till en konkurrensnackdel för Sverige. Utvecklingen och sysselsättningen i svensk livsmedels­produktion och förädling kan hämmas till förmån för ökad import. Det kan i sin tur innebära en högre miljöbelastning och ökade hälsoproblem utanför Sverige.

Viktigt att hitta och använda icke-kemiska metoder
Det är också nödvändigt att hitta lösningar som gör odling mindre beroende av kemiskt växtskydd. Att bedriva ett prognosarbete innebär att svenska odlare och växtskydds­producenter står förberedda när verksamma ämnen dras tillbaka. Ur ett hållbarhetsperspektiv är ett prognos­arbete positivt, eftersom det ger tid och möjligheter att utveckla nya växtskydds­produkter och metoder med mindre miljöpåverkan.

Rapporten slår fast att odlingen behöver prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att försvinna från marknaden. En bättre framförhållning säkrar jordbruks- och trädgårdsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Det är viktigt för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Mer information
Läs hela rapporten Kan vi förutse vilka växtskyddsmedel som försvinner från marknaden?

Kontaktperson för journalister
Lovisa Eriksson
Jordbruksverket
Telefon 073-38 78 423

Mats Allmyr
Kemikalieinspektionen
Telefon 08-519 41 180

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.