Skip to main content

Biografverksamheten i Lindesberg behöver mer kommunalt stöd

Nyhet   •   Aug 20, 2017 08:00 CEST

Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget - annars hotas biografen av nedläggning. Tillväxtförvaltningen begär därför 500.000 kronor extra per år för biografen, enligt "Nämndernas mål och budget 2018-2020" som behandlas av tillväxtutskottet på tisdag (22 augusti).

"Med undantag av något år med speciella omständigheter klaras inte biografverksamheten inom beslutad budget. Grundramen är för lågt tilltagen för att det ska fungera att täcka hyran för biografen i Folkets hus, ha en person anställd som arbetar med filmvisning, redovisningar med mera samt uthyrning av lokalen, diverse kostnader för att hålla lokalen och utrustningen i gott skick samt kostnad för filmer", skriver tillväxtförvaltningen och fortsätter:

"För fortsatt resonemang är det meningsfullt att skilja mellan biografverksamhet och filmverksamhet: För biografverksamheten är biograflokalen viktig eftersom inramningen är en del av upplevelsen - 'Film är bäst på bio'.

En del av ramförstärkningen handlar om att kunna ta in ytterligare personer som kan visa film och ta hand om uthyrning. Nu är verksamhetens organisation alltför skör eftersom den bygger på en enda personal. En annan del av ramförstärkningen handlar om att täcka den förlust som verksamheten går med varje år. Verksamheten är inte obligatorisk och kan läggas ner helt. Kanske kan en privat aktör vilja ta över. 

Om man av kulturpolitiska skäl vill visa kvalitativ film men inte har en biograf kan uppdraget läggas till kultursekreterarens uppdrag och ske genom bokning av vissa filmer i inhyrd lokal. Ytterligare alternativ är att ge t ex Filmstudion i uppdrag att visa filmer. Utan hyran för Folkets hus skulle en sådan verksamhet troligen kunna fungera med nuvarande budgetram, även om delar av publiken kan tänkas välja att se filmer i Örebro som alternativ. Man skulle i stället för biograflokalen kunna använda samlingslokaler som Kulturrum eller Lindeskolans aula, som troligen inte utnyttjas alla kvällar i veckan. Upplevelsen blir inte naturligtvis inte densamma som att se filmer på en riktig biograf, men skulle innebära att man fortfarande kan se film i Lindesberg.

En följd av att inte längre hyra biografen i Folkets hus kan vara att Filmstudion, som är en väl fungerande kulturförening som gör stora insatser för integrationen, hamnar i ett osäkert läge", skriver Tillväxtförvaltningen.

Folkets hus i Lindesberg uppfördes 1922 av föreningen Folkets hus i Lindesberg och var fram till sommaren 2005, då föreningen gick i konkurs, ett Folkets hus. Efter att föreningen gick i konkurs övergick byggnaden i fastighetsbolaget Samuel Karlssons ägo. Byggnaden inrymmer bland annat en biograf som hyrs av Lindesbergs kommun för filmvisningar och andra kulturella verksamheter som teater och direktsänd opera på bio.

...............................................

Svar på motion om biografverksamheten

På tillväxtutskottets sammanträde på tisdag (22 augusti) behandlas också motionen från Miljöpartiet om biografverksamheten.

Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta: "Tankar och förslag från motionen vägs in i de överväganden som görs i det kulturpolitiska programmet".

Ärendebeskrivning: Bengt Evertsson och Inger Griberg (MP) har lämnat in en motion där de föreslår att biograforganisationen ska stärkas inom kulturförvaltningens arbetsområde, verksamhetens budgetbehov ska genomlysas och en verksamhetsplan ska tas fram med en hållbar framtidsvision. Samarbetet ska stärkas med filmverksamhet i länet utifrån den Regionala Kulturplanen/filmverksamheten, samt att biografen ska bli en bredare kulturell mötesplats.

Yttrande från kulturchefen Kristina Öster: De förslag som lämnas i motionen skulle utveckla kommunens biografverksamhet och förbättra möjligheten för invånare i Lindesberg att ta del av film och även annan kultur. En del av förslagen är operativa verksamhetsfrågor. De flesta förslagen rör hur stor omfattning biografverksamheten ska ha i Lindesbergs kommun. Eftersom det handlar om kulturverksamhet är det lämpligt att förslagen och tankarna från motionen vägs tillsammans med övriga överväganden som görs i det kulturpolitiska programmet.

Ärendet har beretts på kulturenheten: "Biografverksamheten har för närvarande en sårbar organisation och inte tillräcklig budgetram för att verksamheten ska gå runt utan förluster. Förslag till hur dessa problem kan lösas behandlas för närvarande i budgetprocessen för 2018-2020. Det finns stor potential till utveckling och många tankar om hur biografverksamheten kan förbättras. Först måste dock grundläggande frågor om budget lösas. Det är därför viktigt att verksamheten analyseras tillsammans med övrig kommunal kulturverksamhet och politiska beslut fattas om på vilken nivå man ha verksamheten", skriver kulturchef Kristina Öster.