Skip to main content

Nu får tillväxtutskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg

Nyhet   •   Sep 28, 2017 09:00 CEST

Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget - annars hotas biografen av nedläggning. Men innan tillväxtutskottet går vidare med frågan vill ledamöterna i utskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg - och det får ledamöterna nu information om på tisdag (3 oktober) av kulturchef Kristina Öster.

På senaste mötet med tillväxtutskottet i Lindesberg kommun återremitterades ärendet för kompletterande uppgifter om biografverksamheten:

Hur har besöksantalet sett ut år 2016 och delåret 2017?
Svar: Under 2016 hade biografen 13.089 besök. Under första halvåret 2017 hade biografen 5.526 besök. Normalt går andra halvåret bättre än första halvåret.

Hur många ungdomar är aktiva på biografen?
Svar: I biogruppen fanns 28 ungdomar 2016 och i år finns 27 ungdomar. Biogruppen har hand om försäljning, städning och andra enklare arbetsuppgifter. En ny biogrupp bildas varje höst. Ungdomar arbetar också som maskinister. För närvarande är det sex ungdomar som är maskinister,

Vad har man gjort för andra utvecklingsinsatser för biografverksamheten?
Svar: Andra utvecklingsinsatser än tekniskt nödvändiga uppdateringar genomförs inte inom biografverksamhet. Personalens arbetstid används för att hålla den ordinarie verksamheten igång, vilket innebär att visa filmer och ta hand om viss uthyrningsverksamhet. Det senare för att få verksamheten att gå runt något bättre.

Hur ser anställningsformerna ut på biografen?
Svar: En person är anställd som ansvarig för biografen på deltid (för närvarande halvtid). Maskinisterna får uppdragsarvode baserat på antal visade filmer.

Ekonomisk redovisning för biografverksamheten år 2016 och delåret 2017.
Svar; 2016: -208.940 kr. 2017 första halvåret: -150.000 kr

Redogörelserna redovisas på tillväxtutskottets nästa sammanträde den 3 oktober 2017. Utskottet bjuder samtidigt in beredningen för kultur och fritid för presentation om sitt pågående arbete med ett kulturpolitiskt program till sammanträdet den 3 oktober 2017

Svar på motion om biograf och kultur

Bengt Evertsson (MP) inkom 27 januari 2017 med en motion om biograf och kultur i Lindesberg där han föreslår att biograforganisationen ska stärkas inom kulturenhetens arbetsområde, verksamhetens budgetbehov ska genomlysas och en verksamhetsplan ska tas fram med en hållbar framtidsvision. Vidare föreslås i motionen att samarbetet ska stärkas med filmverksamhet i länet utifrån den regionala kulturplanen/filmverksamheten, samt att biografen ska bli en bredare kulturell mötesplats. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tillväxtutskottet för yttrande.