Skip to main content

Ett klimatneutralt Värmland år 2030

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 11:33 CEST

I bred samverkan i länet har Länsstyrelsen Värmland arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur man gemensamt ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Det övergripande målet är att Värmland ska vara klimatneutralt till år 2030.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en regional klimat- och energistrategi. Arbetet med den nya strategin har genomförts i samverkan med Värmlands klimatråd och andra aktörer.

Strategin ska utgöra ett underlag för ett gemensamt åtgärdsprogram för att minska klimatbelastningen från länet och vänder sig därmed till de aktörer som kommer att medverka i framtagandet av programmet.

- Det fortsatta regionala arbetet måste inriktas på att hålla ett så högt tempo som möjligt i sådana åtgärder som effektiviserar energianvändningen och minskar användningen av fossila bränslen, säger
landshövding Kenneth Johansson.

Arbetet har skett inom sex fokusområden som man bedömer vara särskilt viktiga att uppmärksamma. Dessa omfattar:

  • Vägtrafikens användning av bensin och diesel
  • Industrins användning av olja och gas
  • Utvinning av förnybar energi
  • Effekttoppar i el- och värmeförbrukning
  • Metan- och lustgasutsläpp från jord- och skogsbruk
  • Konsumtionens klimatpåverkan

Prioritering av områden och åtgärdsförlag har tagits fram i samverkan inom klimatrådet, i arbetet med fokusgrupperna, i hearings, i remissvar och inte minst i den prioritering av åtgärdsförslag som genomfördes vid det öppna klimatrådet 28 maj 2013.

- Självklart hoppas vi att klimat- och energistrategin ska vara av intresse för alla som intresserar sig för de regionala klimat- och energifrågorna, säger enhetschef Märet Engström.

 

Strategins vision

Värmland är klimatsmart med hållbara, effektiva energisystem och
intelligent logistik.

Kompletterande målformulering

Värmland ska vara klimatneutralt år 2030.


Kontakt

Märet Engström, enhetschef Miljöanalys, 054-19 71 88, maret.engstrom@lansstyrelsen.se

 

 

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.