Skip to main content

Vi har 19 nya naturreservat i Värmland

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:52 CEST

Länsstyrelsen har gjort en kraftsamling under våren för att kunna ta beslut på skyddsvärda områden där ersättning och avtal med markägarna varit klara under en längre tid. Därför kunde vi besluta om 19 nya naturreservat i länet tisdagen 11 juni. Sett till ytan rör det sig om mindre reservat med en spridning mellan 5 och 100 hektar. De flesta är belägna inom Torsby kommun, följt av Säffle, Årjäng och Storfors.

Majoriteten av reservaten har värden som främst ligger i naturskog och skog med höga naturskyddsvärden. Det rör i huvudsak områden som stått orörda och inte haft skogsbruk på länge - en del upp till 200 år. De hyser därför arter som anses värdefulla såsom svampar, lavar och mossor och en del områden kan uppvisa en stor artrikedom.

Döda träd kan vara ett vanligt inslag och vi har granar som till exempel stått i 350 år. Döda träd ger ofta förutsättningar för bra livsmiljöer för lavar, mossor och svampar som i sin tur är en grogrund för larver och insekter. Med rik tillgång på larver och insekter skapas till exempel gynnsamma förhållanden för fågellivet.

Tre av de 19 reservaten har tillkommit som utökningar eller kompletteringar till existerande reservat efter såväl initiativ från markägare som i nära samråd. Det gäller Falldalen i Årjäng samt Ivana och Ritamäki uppe i Torsby. Ritamäkis komplettering blir ett eget naturreservat, Ritamäki Nord. 

I och med de nya besluten kommer vi upp i 157 naturreservat i länet vilket innebär att 1 % av den produktiva skogsmarken i Värmland är skyddad som naturreservat.

- Det är glädjande att vi lyckas bra i vårt aktiva arbete med att skydda värden för våra framtida generationer och att det sker i god dialog och samförstånd med markägare och skogsnäringen, säger landshövding Kenneth Johansson.

Naturreservat ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige. Naturreservat en bra formell skyddsform bland annat eftersom skyddet är långsiktigt och att beslut kan fattas om föreskrifter som rör nuvarande och framtida verksamheter som kan hota naturvärdena i reservatet.

Staten och skogsnäringen har även ett delat ansvar att skydda skogen för framtida generationer. Reservatsbildningen och den nära dialogen med skogsnäringen och markägare är i detta en förutsättning för att det ska kunna bedrivas ett rationellt och effektivt skogsbruk utanför de skyddade naturreservaten. Tillsammans skapar vi en värdefull skog till nytta idag och till framtida generationer.

För mer information kontakta Thomas Östlund, enhetschef Naturvård, 054-19 71 27, thomas.s.ostlund@lansstyrelsen.se.

Reservaten i tabellform:

ReservatKommun
Stora höjdenStorfors
TimmerhöjdenStorfors
Sandåns lövskogSäffle
SvarttjärnshöjdenSäffle
Torps bergbrantSäffle
GräsbäckenTorsby
HeinahoTorsby
IvanaTorsby
KullarnaTorsby
Ritamäki NordTorsby
RåbäckenTorsby
RävåsenTorsby
SågbäckenTorsby
TallknölbäckenTorsby
TrekantenTorsby
TrugåsenTorsby
FalldalenÅrjäng
MyrbråtenÅrjäng
ÄngtjärnshöjdenÅrjäng

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.