Skip to main content

Kommunerna arbetar bra med tillgänglighet inom utbildning, men kan bli bättre

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 06:00 CEST

Sveriges kommuner arbetar bra med att öka delaktigheten inom utbildningsområdet för personer med funktionsnedsättning, men mycket kan fortfarande bli bättre. Det visar Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2016.

– Utbildning skapar bättre förutsättningar för människors liv och framtid. När utbildningsområdet fungerar bra, förbättras också förutsättningarna för delaktighet på arbetsmarknaden och i övriga livet, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Nästan alla kommuner har etablerade former för samverkan med till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten och BUP för att säkerställa alla elevers, inklusive elever med funktionsnedsättning, rätt till utbildning.

Knappt tre av fyra kommuner arbetar för att grundskolan ska inkludera ett funktionshindersperspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet, en minskning med 8 procentenheter sedan 2015. Endast hälften av de kommunala grund- eller grundsärskolorna har digitala lär- och dialogplattformar som kan användas och förstås av alla, det vill säga även elever, lärare samt vårdnadshavare med funktionsnedsättning.

Årets kommunuppföljning visar att det inte skett någon större förändring sedan 2015 i hur man arbetar med tillgänglighet inom utbildningsområdet.

– När kommunen arbetar bra på strukturell nivå, till exempel använder FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har mätbara mål för sitt tillgänglighetsarbete, har man lagt en god grund, säger Romina Ramos, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Kommunuppföljningen visar att sex av tio kommuner använder FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i arbetet med att öka delaktigheten och tillgängligheten i kommunens grundskolor. Endast 31 procent av kommunerna har mätbara mål som är förankrade med den politiska ledningen och som följs upp. Det är dock en ökning från 2015 med 7 procentenheter.

– Kommunernas arbete med utbildning på lika villkor är viktigt eftersom det på lång sikt påverkar människors möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. Kommunuppföljningen är ett bra verktyg för utvecklings- och kvalitetsarbete i kommunerna. Den ger tydliga indikationer på vad som görs bra idag och vad som behöver förbättras, säger Malin Ekman Aldén.

Myndigheten för delaktighet följer årligen upp kommunernas tillgänglighetsarbete inom områdena fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, arbetsmarknad och utbildning samt lokala kollektivtrafikmyndigheters tillgänglighetsarbete inom transport.

Fotnot: I år var tredje gången uppföljningen genomfördes. 203 kommuner valde att svara på enkäten om utbildning, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2015.

För mer information
Romina Ramos, ansvarig utredare
Telefon: 08-600 84 76
e-post: romina.ramos@mfd.se

Johanna Grönkvist, pressansvarig
Telefon: 08-600 84 19
e-post: johanna.gronkvist@mfd.se

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. 

Bifogade filer

Word-dokument