Skip to main content

Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 05:30 CEST

Endast 12 av 289 myndigheter uppfyller Handisams 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Detta trots att det gått tolv år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt
för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.  

– En del myndigheter har gjort ett bra jobb men generellt sett är jag besviken eftersom allt för många brister i tillgänglighetsarbetet, trots att man haft väldigt lång tid på sig att planera och genomföra arbetet, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Myndigheterna måste bland annat ta bort trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna, se till att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada och kunna erbjuda information på lättläst svenska och i punktskrift.

Men så många som 54 myndigheter har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och nästan hälften har inte tagit ett enda steg framåt. Ingen av landets polismyndigheter, domstolar eller statliga museer lever upp till kraven. Enskilda myndigheter har dock gjort stora framsteg, till
exempel Exportkreditnämnden, Tingsrätten i Stockholm, Polismyndigheten i Norrbotten län, Riksantikvarieämbetet och Högskolan i Dalarna

Handisams erfarenheter visar att framgångsfaktorerna för myndigheternas tillgänglighetsarbete är att man på ledningsnivå beslutar om att strukturera arbetet, det vill säga tar fram en handlingsplan, inventerar och ser till att någon eller några samordnar arbetet.

Undersökningen visar att nästan en av tre myndigheter saknar en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.  

– Den fysiska tillgängligheten är en förutsättning för att det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Det kan inte nog understrykas vilken betydelse myndigheterna har att vara ett föredöme för andra när det gäller tillgängligheten, säger Carl Älfvåg.

Du kan bland annat jämföra hur domstolar, högskolor,
länsstyrelser, museer, polismyndigheter och departement arbetar. 

För mer information
Carl Älfvåg, generaldirektör, mobil och kontor: 08 600 84 00 
Birgitta Mekibes, utredare, mobil och kontor: 08 600 84 45

12 myndigheter med full pott
Boverket 
Diskrimineringsombudsmannen
Handisam
Högskolan i Borås
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Myndigheten för tillgängliga medier
Post- och telestyrelsen
Riksdagsförvaltningen
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Umeå universitet

Fakta undersökningen
Handisams uppdrag är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Det gör myndigheten bland annat genom att följa upp hur statliga myndigheter arbetar med tillgänglighet. Handisam skickar årligen ut en enkät till alla myndigheter och resultaten presenteras i Öppna jämförelser. Myndigheterna har ett särskilt ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken, det har regeringen slagit fast i förordning 2001:526. Där står att myndigheterna särskilt ska verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.