Skip to main content

35 km enkelspår hindrar näringsliv och arbetsmarknad i flera regioner

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 11:47 CET

I ett gemensamt brev till infrastrukturminister Anna Johansson lyfter företrädare från både Region Skåne och Region Halland den oro som finns för fortsatt kapacitetsbrist på Västkustbanan, samt de förödande konsekvenser för både person- och godstrafik som kommer att ske om inte medel finns för dubbelspår längs med hela Västkustbanan i den kommande nationella planen.

Redan 1992 slog riksdagen fast att Västkustbanan borde ha dubbelspår längs med hela sträckningen. 25 år senare är arbetet ännu inte slutfört. För att kunna utnyttja Västkustbanans fulla kapacitet kvarstår 35 kilometer dubbelspår mellan Hamra och Varberg och Ängelholm och Helsingborg C. Nu vill företrädare från Region Skåne och Region Halland att regeringen säkerställer finansieringen av planerade dubbelspårsutbyggnad och att kvarvarande sträckor utan dubbelspår åtgärdas.

Sedan Hallandsåstunneln togs i bruk för ett år sedan har kapaciteten på sträckan stärks från 4 tåg i timmen till 24 men kvarvarande flaskhalsar gör det omöjligt att fullt ut nyttja kapaciteten.

- Västkustbanan är redan i dag en viktig länk mellan storstadsområdena Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn men med en utbyggnad är potentialen påfallande mycket större säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne. Bostadsbyggandet hämmas, vi får en utebliven miljönytta och en ohållbar belastning på E6an för att nämna några viktiga parametrar. Både näringsliv och arbetsmarknad vinner på ett färdigställande av Västkustbanan och möjligheten att kunna utnyttja dess fulla kapacitet.

När Hallandsåstunneln öppnade i december 2015 innebar detta en restidsförkortning på närmare 15 min vilket i ett slag förbättrade pendlingsmöjligheterna med tåg mellan Halland och Skåne. En resa mellan Halmstad och Helsingborg går idag att genomföra under timmen. Ytterligare satsningar gjordes i samband med tunnelöppningen då Skånetrafiken och Hallandstrafiken gemensamt förlängde Pågatågen från Helsingborg till Halmstad vilket innebar ett ökat turutbud på sträckan. När 2016 summeras kan det konstateras att resandet fortsätter att öka med Öresunds- och Pågatågen. För hela Halland ökade resandet med Öresundstågen med 3,4 % vid jämförelse 2015, sedan trafikstart 2009 har resandet ökat med 136 %. Även Pågatågen uppvisar en positiv utveckling, såväl i Halmstad som Laholm har Pågatågstrafiken bidragit till fler resenärer. I Halmstad ökade antal resor med närmare 6 % jämfört föregående år varav Pågatågen stod för cirka 10 % av resorna. För Laholm ökade resandet med omkring 15 % och här utgjorde Pågatågen ca 20 % av resorna.

- I Halland ser vi ett stort behov av att flytta över resenärer från E6:an till ett hållbart resande på Västkustbanan. Detta kräver dock fler stationer vilket inte ryms idag, avslutar Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne
Tfn 076-889 07 86

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland
Tfn 070-545 38 55

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.