Skip to main content

Öresundståg vinner tvist mot SJ - 5 nya Öresundståg till flottan

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:32 CET

En segdragen tvist mellan SJ å ena sidan och Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg samt Kalmar Läns Trafik å andra sidan angående Öresundstågsfordonen har nu äntligen blivit löst genom att den av parterna gemensamt tillsatta skiljenämnden nu har träffat ett avgörande.

Tvisten har gällt äganderätten till de fordon som har anskaffats för den gemensamma Öresundstågstrafiken. Skiljenämnden fastställer i sin dom att det finns avtalsmässigt stöd för att fem av sju fordon fortsatt skall ingå i det trafiksystem de är inköpta till, även efter det att SJ har ersatts som operatör.

Fordonen ägs idag av SJ men fem av sju fordon kommer genom skiljenämndens beslut att överlåtas till trafikhuvudmännen i enlighet med de villkor som finns i nu gällande avtal mellan SJ och trafikhuvudmännen. För två av de sju tågen ansåg skiljenämnden att trafikhuvudmännens optionsrätt till fordonen hade förfallit. 

Trafikhuvudmännen är nöjda med utslaget. Det tillskott i fordonsflottan som detta kommer att innebära blir en välkommen förstärkning till nytta för de pendlare som under en längre tid har tvingats uppleva trängsel till följd av fordonsbrist.

Ansvaret för den länsöverskridande Öresundstågstrafiken övergick från SJ till trafikhuvudmännen i januari 2009. Vid denna tidpunkt övergick operatörskapet för denna trafik från SJ till DSBFirst. Att trafiken skulle komma att upphandlas var något som trafikhuvudmännen förutsåg då de ursprungliga avtalen tecknades med SJ. Därför skrevs det också in i dessa avtal att de fordon som införskaffades för Öresundstågstrafiken och som anpassades speciellt för trafik i två länder med olika ström- och signalsystem skulle bli kvar i denna trafik och därmed ägarmässigt övergå till trafikhuvudmännen när en ny operatör trädde in.

Mot denna bakgrund tog trafikhuvudmännen en kontakt med SJ ett år innan DSBFirsts trafikuppdrag startade för att komma överens om hur överlämnandet skulle verkställas. SJ var dock inte intresserade av att diskutera denna fråga, utan har istället använt fordonen för egen konkurrerande trafik och därmed bidragit till de problem som har funnits i Öresundstågssystemet med kapacitetsbrist. Skiljenämndens utslag bekräftar nu att trafikhuvudmännens avtalstolkning är korrekt genom att SJ åläggs att överlämna fem fordon.

Det finns ett stort behov av fordon inom trafikhuvudmännens verksamhet. Fordonsbristen inom Öresundstågssystemet har under en längre tid varit djupt besvärande för kunderna. Skiljenämndens dom är därför positiv genom att de Öresundstågsfordon som har plockats bort nu återbördas till systemet.

Trafikhuvudmännen har inget intresse av att kunder ska drabbas i det uppkomna läget. Därför gäller det att parterna på ett smidigt sätt löser överlämningen av fordonen.