Media no image

Region Skånes revision av Bergkvarabuss visar på brister

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 14:03 CEST

På uppdrag av Region Skåne har en revision genomförts av avtalet mellan Skånetrafiken och Bergkvarabuss. Syftet med revisionen var att säkerställa att fordonssäkerhet, arbetsvillkor och ledningssystem uppfyllde gällande lagar, regler och utfästelser i avtal med Skånetrafiken.

Revisionen omfattar områdena miljö, arbetsmiljö, kvalitet/fordonssäkerhet samt arbetsrätt. Revisionskriterier var gällande lagar, regler och utfästelser i avtal mellan Bergkvarabuss och Skånetrafiken. 13 avvikelser har identifierats, nio stycken inom miljö, två inom arbetsmiljö och två inom arbetsrätt.

- Region Skåne är mycket angelägen om att de leverantörer vi har avtal med garanterar sina anställda en god arbetsmiljö. Därför ser vi allvarligt på bristerna som avser arbetsmiljö- och miljöfrågorna eftersom det är ett avtalsbrott, säger Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken.

Skånetrafiken har nu fattat beslut om skriftlig anmodan där Bergkvarabuss ges 30 dagar att komma in med en handlingsplan för hur de ska åtgärda avvikelserna. Revisionen har inte identifierat något som visar på avvikelser kring fordonssäkerhet.

- För oss är det självklart att våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de reser med Skånetrafiken. Som en extra säkerhetsåtgärd ska en annan aktör än Bergkvarabuss tillsvidare göra efterbesiktningar av fordonen. Dessutom kommer vi att följa upp den dagliga verksamheten genom så kallade ”Mystery Riders” – en typ av stickprovskontroller, på de bussar som ingår i våra trafikavtal med Bergkvarabuss, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Revisionsrapporten kommer publiceras på vårt pressrum.

För mer information

Kontakta Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

På uppdrag av Region Skåne har en revision genomförts av avtalet mellan Skånetrafiken och Bergkvarabuss. Syftet med revisionen var att säkerställa att fordonssäkerhet, arbetsvillkor och ledningssystem uppfyllde gällande lagar, regler och utfästelser i avtal med Skånetrafiken.

Läs vidare »
Twxnp2hupiejfiuomdqw

Pressinbjudan - Skånetrafiken presenterar ny app och nytt biljettsystem

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 13:05 CEST

Nu finns Skånetrafikens nya app med förenklade zoner, rabatter och biljettyper tillgänglig för Skånetrafikens resenärer. Media välkomnas för att få en presentation och demonstration av appen och tankarna bakom det nya biljettsystemet.

Media no image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 13 mars 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 12:45 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 13 mars 2017. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.


Överenskommelse om el-bussar i Malmö


Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner ett genomförandeavtal avseende el-bussar i Malmö. Avtalet säkerställer fördelningen av ansvar och ekonomiska åtagande mellan Region Skåne och Malmö stad för ett införande av el-bussar på två linjer i Malmö, mer precist depåladdade el-bussar på linje 3 och ändhållplatsladdade el-bussar på linje 7 i Malmö. Trafikstarten är planerad till hösten 2018.


- Det finns flera fördelar med el-bussar i stadstrafik. Utsläppen är obefintliga samtidigt som bullernivån reduceras kraftigt. Sammantaget bidrar den här satsningen till att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.


Införandet av el-bussar innebär en ökad kostnad för de berörda linjerna, men denna kostnadsökning hade tillkommit i alla fall som följd av nödvändiga fordonsutbyte vid en ny upphandling. Förutom införandet av el-bussar innehåller genomförandeavtalet en rad infrastrukturåtgärder i Malmö som ska öka framkomligheten i trafiken och bidra till en ökad komfort för resenärerna.


Kollektivtrafiknämnden föreslår även - i ett separat ärende - att regionfullmäktige lämnar en så kallad övertagandegaranti för de el-bussar som behövs för att trafikera linje 3 och 7 i Malmö. Garantin kommer sig av att det är det nuvarande upphandlade trafikföretaget som svarar för själva investeringen av el-bussarna - skulle det ske ett entreprenörsbyte i samband med kommande upphandlingar löser Region Skåne fordonen till angivet restvärde. Regionen kan därefter välja att låta ägandet övergå till vinnande anbudsgivare eller behålla ägandet själv.


Övertagandegarantin omfattar totalt upp till 32 fordon.

För mer information, kontakta: Nicklas Ljungström (MP)

1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden

Tel: 070-6502001

Jesper Liedholm

Politisk sekreterare Miljöpartiet, Region Skåne

044-3093058

0725-971892

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 13 mars 2017. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »
Media no image

Skåningarna reser mer med Skånetrafiken!

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:00 CET

I dag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet.

Antalet resande med Skånetrafiken har ökat för artonde året i rad. Ökningen är 3,0 % 2016 jämfört med 2015.

Kollektivtrafikens marknadsandel i Skåne sjunker från 28% till 26% efter att haft en successiv ökning i flera år och det innebär att resandet med kollektivtrafiken i Skåne trots en resandeökning tappar mark mot biltrafiken. I riket är kollektivtrafikens marknadsandel densamma 2016 som 2015. Kravet på gräns och id-kontroller påverkar regionen negativt och i synnerhet kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen.

”Vi ser att resandet i Skåne överlag ökar och är enormt glada för att resandet med vår kollektivtrafik också gör det. Men på grund av id-kontroller för resande över Öresundsbron och fortsatta problem med framförallt tåginfrastruktur och bristande kapacitet så når vi inte vårt mål för marknadsandelar. Vi skulle vilja kunna köra mer tåg i peaktid” säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken

Allt enklare att köpa biljett

Viktigt för att välja kollektivtrafiken är att det ska vara enkelt. Och enligt resultaten från undersökningen så har de skånska kundernas upplevelse av enkelheten att köpa biljett höjts från 54 procent 2013 till 67 procent 2016, en ökning på 13 procentenheter.

”Vi ser att utvecklingen av att kunna köpa biljett i våra appar tillsammans med korrekt och tydlig information till kunderna får en effekt i att det upplevs som enklare att förstå hur man ska köpa biljetter” säger Camilla Bunke, Försäljningschef Skånetrafiken.

Hur nöjda är Skåningarna med sin kollektivtrafik?

59 procent (61 procent 2015) av de som reser med Skånetrafiken är nöjda eller mycket nöjda. Riksgenomsnittet är 62 procent. Kunderna upplever en försämring när det gäller punktlighet, att det går snabbt att resa samt att man undviker stress. Trenden är nedåtgående de senaste åren och är en tydlig effekt av infrastruktur-problem samt trängsel på tågen men även utmaningar med framkomlighet i vår stadstrafik.

”Fler och fler väljer att resa med Skånetrafiken vilket betyder att de trafikförändringar vi gör stämmer med skåningarnas behov. Tyvärr ser vi samtidigt att vi tappar kundernas upplevda kvalitet framförallt för att det börjar bli trångt ombord på bussar och tåg under rusningstid och att man upplever dålig punktlighet och information, framförallt i samband med trafikstörningar. Något vi nu fokuserar på att förbättra bland annat med en helt ny reseplanerare som släpps i mars.” säger Joakim Agartson, chef Affär och Marknad Skånetrafiken.

Positivt är att alltfler skåningar vet hur man reser med Skånetrafiken och vi ser en ökning på 10 procentenheter sedan 2009 (60% 2009, 70% 2016). Även fler och fler skåningar har gjort en resa med Skånetrafiken vilket visar att vi når fler med våra tjänster. 2013 hade 51% av skåningarna gjort en resa med Skånetrafiken, 2016 var samma siffra 60%. Totalt gjordes hela 164 miljoner resor med Skånetrafiken 2016.

Fakta Kollektivtrafikbarometern

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5. Undersökningen mäter både de som faktiskt reser kollektivt och hur allmänheten ser på kollektivtrafiken. Skånetrafiken deltar i Kollektivtrafikbarometern som ett led i att hela tiden förbättra vår service till alla de som reser med oss. Mer information om undersökningen och det nationella resultatet finns på: www.svenskkollektivtrafik.se

För ytterligare information kontakta:

Joakim Agartson

chef Affär och Marknad Skånetrafiken
0451-28 85 05

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

I dag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet.

Läs vidare »
Uwdivn6nt31mcjh9hou4

Snabbare bussresor till Helsingborg med linje 230

Nyheter   •   Feb 08, 2017 08:00 CET

Från den 20:e februari sätter Skånetrafiken in fler turer på linje 230 Teckomatorp-Billesholm. Det betyder att du som reser vidare mot Helsingborg, nu får fler resmöjligheter med kortare väntetid i Billesholm.

Media no image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 6 februari 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 16:15 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 6 februari 2017. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Region Skåne ska driva beställningsmottagning för serviceresor i egen regi

Kollektivtrafiknämnden beslutar att från och med den 1 juli 2018 driva beställningsmottagningen i egen regi och att övergången ska ske successivt med början i maj 2018.

Avtal med Taxi kurir om beställningsmottagning av färdtjänst och sjukresa gäller fram till juli 2018. Avtalet kan därefter inte förlängas.

– Fördelen med att driva beställningsmottagningen i egen regi är att vi kan samordna verksamheten bättre och på så sätt stärka kvalitén. Det blir enklare att åtgärda avvikelser och vi kan ge bättre service till våra resenärer, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafikplan 2018 - buss och tåg

Kollektivtrafiknämnden fastställde inriktningen för Trafikplan 2018 – buss och tåg. Trafikplanen innehåller ett antal nya satsningar för att svara upp mot ökad efterfrågan och för att möta nya önskemål.

För Pågatågen handlar det om utbyggd trafik på sträckan Kävlinge – Helsingborg. För Öresundstågen planeras för en utbyggnad i samverkan med region Halland/Hallandstrafiken på västkustbanan delsträckan Helsingborg-Halmstad. Och för busstrafiken rör det sig om 45 större och mindre åtgärder, bland annat satsningar i Malmö (MalmöExpressen, linje 5) och på sträckorna Helsingborg-Ekeby (linje 297), Näset-Malmö (Pendeln, linje 100) samt Kristianstad-Broby (Pendeln, linje 545).

Förbättringarna förväntas årligen kunna ge drygt 770 000 nya bussresor och 330 000 nya tågresor. Förutsättningarna för att genomföra Trafikplan 2018 klarläggs slutligen i budget 2018.

– Vi har möjlighet att erbjuda skåningarna ett ännu större utbud under nästa år, vilket är helt i linje med vår ambition att fortsätta öka kollektivtrafikens andel av all motorburen trafik, säger Nicklas Ljungström, 1:e vice ordförande i KTN. Kontakt:

Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP) 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-6502001

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 6 februari 2017. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet

Läs vidare »
Media no image

För 18:e året i rad väljer fler att resa med Skånetrafiken

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 09:25 CET

3% fler väljer att resa med Skånetrafiken 2016, jämfört med 2015. 164 miljoner resor gjordes 2016 jämfört med 159 miljoner resor år 2015. Det är i Pågatågstrafiken och i Skånes tätorter som resandet har ökat mest.

Att ha möjlighet att cykla och resa kollektivt är en viktig del av ett hållbart samhälle. Ett av Skånetrafikens övergripande mål är att få fler att välja buss och tåg för sina resor till jobb och fritidsaktiviteter.

 • Vi har gjort investeringar i ny trafik, tätare turer, nya stationer och hållplatser och ser därmed med glädje att dessa satsningar ger resultat, säger Stefan Svalö (S) ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.
 • Vi är mycket stolta och glada för att vi kan fortsätta driva den positiva utvecklingen av resandet med kollektivtrafiken i Skåne så att Skåne växer hållbart och vi fortsätter med att utveckla trafiken, säger Linus Eriksson Trafikdirektör för Skånetrafiken.

Det är 18:e året i rad som resandet med Skånetrafiken ökar.

Ökningen fördelas: 3.3% på Tåg, 3.2% stadsbuss, 2.2% regionbuss, 4.5% serviceresor

Kontakt:

Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Linus Eriksson Trafikdirektör, Skånetrafiken

Nås genom Anders Stålhammar tf Pressansvarig, Skånetrafiken

Tel: 0451 – 28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

3% fler väljer att resa med Skånetrafiken 2016, jämfört med 2015. 164 miljoner resor gjordes 2016 jämfört med 159 miljoner resor år 2015. Det är i Pågatågstrafiken och i Skånes tätorter som resandet har ökat mest.

Läs vidare »
Media no image

Inställda tåg och bussar i Skånetrafiken på grund av hårt väder

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 15:12 CET

På grund av att det just nu blåser hårt i Skåne i kombination med kallgrader och snöfall påverkar det kollektivtrafiken. Det är mycket halt på flera vägar som i kombination med kastvindar har gjort att ett antal bussar har kört i diket.

Inga personskador har rapporterats och samtliga kunder har kunnat köras vidare med taxi eller ersättningsbussar. Det rör sig om totalt ca.6 bussar. Det har också blivit en del förseningar i tågtrafiken på grund av elfel som inte är relaterade till rådande väderförhållanden. Vi rekommenderar våra kunder att uppdatera sig om det aktuella trafikläget och hur det påverkar den enskilda resan via vår reseplanerare, vår hemsida skanetrafiken.se eller vår Facebook. Det kommer bli förseningar och inställda turer så vi uppmanar dig som ska resa att vara ute i god tid eller planera om din resa.

För ytterligare information

Anders Stålhammar

Tf Pressansvarig

Skånetrafiken

0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

På grund av att det just nu blåser hårt i Skåne i kombination med kallgrader och snöfall påverkar det kollektivtrafiken. Det är mycket halt på flera vägar som i kombination med kastvindar har gjort att ett antal bussar har kört i diket.

Läs vidare »
Poshvt4cgmexmfvpdvym

Rååvägen byggs om - ny körväg för linje 1 på Råå

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 14:30 CET

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen trafikera stadsbusslinje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och nu påbörjas arbetet på Rååvägen. Under byggtiden får stadsbusslinje 1 ändrad körväg på Råå.

Media no image

Pågatågspremiär med tre tågsätt

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 09:00 CET

För första gången kommer Pågatågen att köra med tre tågsätt istället för dagens en till två tågsätt. Det gäller en tur i varje riktning mellan Helsingborg – Landskrona – Kävlinge – Lund – Malmö – Trelleborg. Premiärturen går på måndag den 9 januari.

- Vi ser ett ökat resande på sträckan och därför har vi för första gången beslutat att köra med tre tågsätt, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Idag är sträckan Helsingborg – Landskrona – Kävlinge – Lund – Malmö – Trelleborg, den som kan ta emot tre kopplade tåg. Skånetrafiken arbetar för att fler sträckor som till exempel Ystadbanan ska byggas ut med längre plattformar, för längre tåg.

De två aktuella turerna avgår måndag till fredag kl 6.54 från Helsingborg till Trelleborg och kl 8:35 från Trelleborg till Helsingborg.

- Leveransen till Skånetrafiken av 30 helt nya Pågatåg har börjat. Det gör att vi nu har möjlighet att erbjuda fler platser. Ett trekopplat Pågatåg har 702 sittplatser och blir 225 meter långt, avslutar Mats Ohlsson.

Tåg 1707 Helsingborg - Trelleborg
Helsingborg kl 6.54
Landskrona kl 7.11
Kävlinge kl 7.25
Lund kl 7.35
Malmö C kl 7.50
Trelleborg kl 8.22

Tåg 1760 Trelleborg - Helsingborg
Trelleborg kl 8.35
Malmö C kl 9.11
Lund kl 9.26
Kävlinge kl 9.35
Landskrona kl 9.50
Helsingborg kl 10.07

För mer information
Mats Ohlsson affärsutvecklare Skånetrafiken
0451 28 85 96

Skånetrafikens presstjänst
0451 28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

För första gången kommer Pågatågen att köra med tre tågsätt istället för dagens en till två. Det gäller en tur i varje riktning mellan Helsingborg – Landskrona – Kävlinge – Lund – Malmö – Trelleborg. Premiärturen går på måndag den 9 januari.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • press@skanetkwracsaqcofiebken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern