X8mreifwg93dakxazbpp

Nyheter i nordvästra Skåne – ny tidtabell den 11 december 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 09:00 CET

Den 11 december byter Skånetrafiken tidtabell. Vissa linjer får mindre justeringar medan andra påverkas mer. I nordvästra Skåne får till exempel en del regionbussar ändrad körväg och några byter linjenummer.

Iu1iancb8juclk3nhiww

Ändrade körvägar för bussarna i Malmö den 11 december 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 09:00 CET

​ Skånetrafikens bussar och tåg får ny tidtabell den 11 december. I samband med detta får linje 2 och 8 i Malmö nya körvägar. Den 12 december startar även ett vägarbete på Centralplan och flera bussar får tillfälliga hållplatser.

Xpcp9duagdx3xgruryu8

Ny tidtabell 11 december 2016 – nyheter i södra Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 08:59 CET

Den 11 december byter Skånetrafiken tidtabell. Då får flera bussar i Malmö och Lund ändrade körvägar. Pågatågen mellan Burlöv, Åkarp och Hjärup delas upp på två linjer och i Staffanstorp får Önsvala och nya Vikhemsområdet bättre busstrafik.

Unobugoyvajatyhg4tad

Nu kommer Pågatågen till Marieholm!

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 11:09 CET

Den 12 december öppnar Marieholmsbanan för tågtrafik mellan Eslöv – Teckomatorp. Då kommer tågen som idag går Lund – Kävlinge - Teckomatorp/Helsingborg i stället att gå Lund – Eslöv – Marieholm - Teckomatorp/Helsingborg.

Media no image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 5 december 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 14:51 CET

Vid kollektivtrafiknämndens möte fastställdes internbudgeten för Skånetrafiken 2017. Internbudget 2017 baseras på av regionfullmäktige fastställd budgetram. Budgeten omsluter totalt 5 452 miljoner kronor, vilket är en ökning med 254 miljoner kronor jämfört med budget 2016. ID-kontroller och effekter på försäljningen är inte beaktade och ingår inte i internbudgeten. Generella kostnadsökningar för bland annat index och resandeincitament uppgår till ca 214 miljoner kronor. Regionbidraget stiger med 50 miljoner kronor.

Budget i balans skapas i kombination av sänkta ambitionsnivåer, ökade intäkter genom ökat resande och höjning av biljettpriser. I trafiken genomförs enbart de mest angelägna åtgärderna i den av nämnden antagna Trafikplan Buss 2017 i princip för att säkerställa resandekapacitet. I Trafikplan Tåg 2017 kvarstår i huvudsak enbart omläggningen av Pågatågen till att trafikera Marieholmsbanan.

- Det är en stabil internbudget som nämnden antagit. Vi har ett ansträngt ekonomiskt läge i hela Region Skåne och Skånetrafiken har haft en hög utvecklingstakt senaste två åren, inte minst på tågsidan. Därmed blir årets internbudget aningen mer återhållsam där vi värnar om befintlig trafik men även erbjuder en del trafikökningar på buss. Det känns bra att vi även i detta läge fortsätter erbjuda samma breda trafikutbud samt gör en del förstärkningar, säger Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden

- Det är glädjande att vi kan öppna Marieholmsbanan och förbinda Eslöv med Teckomatorp, vilket sker redan nu i helgen. Genom den nya banan öppnar vi en diagonal i vår tågtrafik som vi tidigare saknat, och binder ihop centrala och nordvästra Skåne på ett utmärkt sätt, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Kontakt:

Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725-97 14 27
 

Nicklas Ljungström (MP) Förste vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-6502001

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Vid kollektivtrafiknämndens möte fastställdes internbudgeten för Skånetrafiken 2017. Internbudget 2017 baseras på av regionfullmäktige fastställd budgetram. Budgeten omsluter totalt 5 452 miljoner kronor, vilket är en ökning med 254 miljoner kronor jämfört med budget 2016.

Läs vidare »
Cb7q8jur4j8jyvfoowqx

Nu är det ännu enklare att köpa biljett på stadsbussen

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2016 08:49 CET

Från och med denna vecka kan du köpa biljett med betalkort på stadsbussarna i Malmö. Därmed blir det enklare för den som inte reser så ofta att köpa biljett på bussen.

Media no image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 31 oktober 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 10:27 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärendet Nya regler för färdtjänst och sjukresor, som behandlades vid sammanträdet den 31 oktober 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Nya regler för färdtjänst och sjukresa

Kollektivtrafiknämnden föreslog vid måndagens möte regionfullmäktige att besluta om och fastställa nya regler för färdtjänst och sjukresa, som ska gälla från och med 2017-01-01.

Syftet med översynen har varit att skapa en tydlighet och enkelhet, som möjliggör för kunden/patienten att få sina behov tillgodosedda med sin serviceresa men också att skapa förståelse för fattade beslut och villkor.

-Vi har lagt fram ett förslag som kommer att förenkla och förtydliga reglerna kring färdtjänst och sjukresa. Syftet är att underlätta beställning och resa, säger Stefan Svalö (S) ordförande Kollektivtrafiknämnden

Uppdraget innefattar också att ta hänsyn till de förändringar som skett i samhället och vården samt att väga in de synpunkter som framförts av kunder/patienter.

-De svar vi fått från remissinstanserna är överlag positiva vilket är glädjande. När så många parter har intresse i en verksamhet är det viktigt att regelverket kring den är tydligt, och det menar jag att vi uppnår med de här förändringarna, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i nämnden.

Föreslagna förändringar i Regler för Serviceresor påverkar såväl kunder, kommuner, vårdinrättningar, Skånetrafikens egen organisation samt trafikföretag och beställningsmottagning.

Förslaget har remitterats till de 23 skånska kommuner som Region Skåne övertagit huvudmannaskapet för gällande färdtjänst samt till Kommunförbundet Skåne och Malmö stad.

Regler för Serviceresor ska bli tydligare och lättare att förstå, vilket i sin tur innebär att intressenterna får tydligare förväntningar på vad färdtjänst och sjukresor är. Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2016-09-30 tillstyrkt förslaget.

För ytterligare information kontakta::

Nicklas Ljungström (MP) Förste vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-6502001

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärendet Nya regler för färdtjänst och sjukresor, som behandlades vid sammanträdet den 31 oktober 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »
Media no image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 31 oktober 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 16:30 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 31 oktober 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden har idag beslutat att gå vidare med förslaget om en ny prismodell för kollektivtrafiken i Skåne.

Den nya modellen innehåller bland annat ett nytt biljettsystem, en ny app med förenklad zonstruktur och tydligare information. Modellen bygger på den teknikutveckling som sker i det av Region Skåne prioriterade projektet – nya betalsystem i kollektivtrafiken. Den nya Prismodellen är också ett resultat av de kundönskemål Skånetrafiken har mottagit om att få ett mycket enklare och mer lättförståeligt system att lösa biljett genom.

-Den nya modellen innehåller många nytänkande lösningar som ska underlätta för våra resenärer. Det har varit viktigt att bygga ett system som är lättförståeligt och användarvänligt. Det kommer också att komma alternativa lösningar för de resenärer som inte vill använda mobiltelefonen som betalsätt, det kommer att lanseras under den övergångsperiod som varar till och med 2019, säger Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden.

-Jag tror att de flesta resenärer kommer att uppleva en större frihet med den nya prismodellen och att det i sin tur kan stimulera till ett ökat resande med kollektivtrafiken, säger Nicklas Ljungström (MP), förste vice ordförande i nämnden.

Personliga zoner ersätter dagens linjebaserade zonsystem, kunden kommer själv att kunna bestämma vilka delar av Skåne som kundens personliga cirkel ska innefatta. Justeringar i zonerna har gjorts för de kommunerna med stora geografiska avstånd. Det kommer också att finnas en tillsammansbiljett som ger 25 % rabatt på ordinarie pris där det inte finns någon övre gräns för hur många eller vem som reser tillsammans.

-Vi har nu etablerat grunderna för ett enklare och mer lättöverskådligt biljettsystem. Vi har nu tre år på oss att anpassa det fortlöpande utifrån delregionala analyser, så att införandet av det nya systemet inte får stora negativa effekter för särskilda delar av Skåne. Det möjliggör exempelvis att det nya systemet skulle kunna kombineras med andra trafikstimulerande insatser, säger Cristina Glad (L), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafiknämnden har haft tre kommundialoger för att få viktiga synpunkter om det nya systemet. Efter kommundialogerna har modellen justerats så att det kommer att finnas periodkort för stadsresor för småstad som kostar 400 kronor och periodkort för stor stad som kostar 500 kronor. I september 2017 kommer en revision att genomföras, under hela perioden som systemen löper parallellt kommer kommuner, andra intresseorganisationer och resenärers synpunkter att utvärderas och modellen kan justeras utifrån det.

-Det är bra att vi nu får ett nytt biljettsystem som förenklar för våra resenärer och som också med individuella zoner är bättre anpassat till resenärernas egna behov. Det är viktigt att poängtera att det gamla systemet kommer gälla parallellt med det nya. Vi kommer under tiden noga följa upp utvecklingen av det nya systemet och göra erforderliga förbättringar så det inte blir särskilt negativa konsekvenser för någon del i Skåne. Vi kommer fortlöpande ha dialog med kommunerna i hela Skåne, innan vi övergår helt till det nya systemet, säger Christer Akej (M), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Nuvarande betalsystem Jojo kommer att löpa parallellt fram till och med 2019. Prisjusteringar kommer fortsatt att ske i nuvarande prissystem Jojo och enkelpris.

För mer information kontakta

Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden
Nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP)
Förste vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-6502001

Cristina Glad (L), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-660 24 33

Christer Akej (M), ledamot i kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-818 29 55

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

​ Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 31 oktober 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skånetrafiken ökar biogaskonsumtionen - och tar steget mot elektrifierad kollektivtrafik!

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2016 14:37 CEST

För Skånetrafiken är det självklart att resan ska vara både hållbar och ett bra miljöval. En viktig del för att nå våra miljömål är biogasen i Skåne. Idag är Region Skåne genom Skånetrafiken Sveriges största biogaskonsument. Från år 2014 till 2019 planeras för mer än en fördubblad biogaskonsumtion från 14.9 miljoner normalkubikmeter till ca 31 miljoner.

- Vi är glada att Skåne är ledande i landet i arbetet mot en hållbar kollektivtrafik. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill fortsätta att utvecklas mot en hållbar framtid säger Stefan Svalö, regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden

Elektrifiering av stadstrafik

Behoven i trafiken är föränderliga och skiljer sig även åt mellan stad och landsbygd. Precis som fordonsbranschen i övrigt tittar vi nu på eldrift på kortare sträckor. Grön el i stadbusstrafiken har stora miljö- och hälsofördelar såsom 70 % minskade klimatutsläpp och energiförbrukning, inga avgaser och minskade bullernivåer jämfört med dagens teknik. El skapar förutsättningar att göra kollektivtrafiken attraktivare genom körvägar i miljöer där förbränningsmotorn är ett hinder. Det går hand i hand med flera skånska städers ambitioner för stadsförnyelse. Redan idag körs busstrafik på grön el i Ängelholm och Landskrona och resandesuccén Malmöexpressen är el-gashybrid. Avsiktsförklaring om övergång till el i stadstrafiken finns med Malmö Stad.

 • El skapar helt nya möjligheter att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv. Faktum är att vi med el kan lägga hållplatser inomhus i tex köpcentrum eller sjukhusentréer. Vi hoppas fler städer vill vara med i utvecklingen, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken.

Biogas och andra biodrivmedel i regionbusstrafiken.

Regionbussresorna kommer även fortsättningsvis ske med olika biodrivmedel där biogas premieras. Lokalt producerad biogas ser vi som en självklar del i detta då miljövinsterna med ett kretsloppstänk är stora.

Fakta:

Kollektivtrafikbranschen har enats om gemensamma miljömål som innebär att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till 2030. Region Skåne har valt en än mer offensiv linje där vi ska ha en fossilfri kollektivtrafik till 2020. Detta mål kommer att nås. Sedan 2015 är all stadsbusstrafik fossilfri, under år 2018 regionbusstrafiken och 2020 även serviceresor. Sedan tidigare är all vår tågtrafik driven av 100% grön el.

Kollektivtrafiknämnden i Skåne har under året antagit ett miljö- och hållbarhetsprogram där vi tillsammans lyfter fram hur vi skapar hållbara resor. Fokus är förutom fossilfrihet, även energieffektivitet, ren luft och minskat buller och samt en ansvarstagande leverantörskedja.

För mer information kontakta

Stefan Svalö, regionråd (S) och ordförande i Kollektivtrafiknämnden
genom pressekreterare Maria Eriksson, tel 044-309 31 29

eller

Skånetrafikens presstjänst, tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

För Skånetrafiken är det självklart att resan ska vara både hållbar och ett bra miljöval. En viktig del för att nå våra miljömål är biogasen i Skåne. Idag är Region Skåne genom Skånetrafiken Sveriges största biogaskonsument. Från år 2014 till 2019 planeras för mer än en fördubblad biogaskonsumtion från 14.9 miljoner normalkubikmeter till ca 31 miljoner.

Läs vidare »
Media no image

Järnvägen byggs om för snabbare tågtrafik mellan Ystad och Simrishamn

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 08:50 CEST

Arbetet kommer att påverka tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn under perioden 24 oktober – 18 november. All tågtrafik ersätts med buss som både kör direkt och via alla mellanstationer.

- Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn behöver rustas upp för att klara tågtrafiken. För att öka driftsäkerheten och se till att tågen kan passera smidigare bygger Trafikverket om banan, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Istället för tåg går det bussar både via mellanstationerna och direkt. Direktbussen kör på de tider då många reser mellan Ystad - Tomelilla och Ystad – Simrishamn.

- Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Vissa avgångstider har ändrats. Bussar som kör från Simrishamn har till exempel tidigare avgångar för att nå tåget i Ystad. Därför är det viktigt att alla söker sin resa i Skånetrafikens app eller på hemsidan, avslutar Mats Ohlsson.

För resor till Malmö och Lund, kan resenärer även göra byte i Tomelilla till Sjöbo – Lund med SkåneExpressen 5, eller vidare med SkåneExpressen 8 från Sjöbo till Malmö.

Banarbetestidtabellen gäller 24 oktober – 18 november. Tågersättande buss fortsätter att gå lördag den 19 november fram till kl 11.55. Därefter kommer tågen att gå efter ordinarie tidtabell.

Kontakt

Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken 0451 28 85 96
Skånetrafikens presstjänst 0451 28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Arbetet kommer att påverka tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn under perioden 24 oktober – 18 november. All tågtrafik ersätts med buss som både kör direkt och via alla mellanstationer.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • dkpjpresias@skanetraqkfiefkezncsn.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern