Skip to main content

Övertagande av färdtjänst och årets Sommarkort punkter på nämnden idag

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:04 CETPå kollektivtrafiknämndens möte idag har man bl a tagit upp villkoren för årets Sommarkort, informerat om tidplan för Öresundstrafikupphandlingen samt diskuterat behovet av finansiering av förlängda plattformar på en rad skånska tågstationer. Dessutom har nämnden beslutat att föreslå att Region Skåne genom Skånetrafiken ska överta huvudmannaskap för färdtjänst i nordvästra Skåne med inriktning att, så småningom, hela Skåne ska ingå.

Skånetrafikens Sommarkort i ny skepnad
Sommarkortet som introducerades 1999 har med åren blivit en uppskattad produkt. Sedan starten har försäljningen mer än fördubblats från 36.000 kort 1999 till 79.500 kort 2006. Sommarkortet har tidigare haft giltighet i all Skånetrafikens trafik under 25 valfria resdagar under perioden 15 juni ? 15 augusti. Årets Sommarkort kommer att ha giltighet för 50 valfria resor under samma period. Varje restillfälle ger möjlighet till obegränsat resande i Skåne under tre timmar. Den delresa som påbörjas inom 3 timmar får naturligtvis fullföljas även utanför gränsen tre timmar. Priset för 2007 års Sommarkort kommer att bli oförändrat 415 kr.

Övertagande av färdtjänst i nordvästra Skåne
Nämnden beslutade idag att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att godkänna upprättade avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst med kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga, samt att förhandlingar ska inledas om huvudmannaskap med övriga kommuner. Bakgrunden till överlåtelsen av färdtjänst till Region Skåne är kommande stora förändringar i befolkningsstruktur med allt fler äldre samt ökande behov att förflytta sig kräver att alla resurser inom hela kollektivtrafiken samverkar.

Vidare beslöt nämnden att uppdra till ordföranden och trafikdirektören att teckna avtal med nämnda kommuner och att snarast återkomma med förslag till regelverk och avgifter för färdtjänst. Om avtalet godkänns av Region Skånes fullmäktige kommer huvudmannaskapet att överlämnas av kommunerna den 1 juli 2007. Personal som arbetar med handläggning av tillståndsärenden inom färdtjänst i kommunerna kommer att erbjudas motsvarande anställning vid Skånetrafiken.

Behov av längre plattformar
För att klara den fortsatta resandeökningen på tågen runt om i Skåne behöver stora investeringar göras för att förlänga många Pågatågstationers plattformar. I nuläget saknas det medel till detta hos Banverket, Region Skåne och berörda kommuner. Nämnden för kollektivtrafik har idag beslutat att ge ordföranden och trafikdirektören i uppdrag att snarast påbörja överläggningar med regionledningen och staten om att hitta en lösning på problemet att perrongerna är såväl för korta som för höga för de nya Pågatåg som levereras med början under hösten 2009.

Tidplan för Öresundstrafikupphandlingen
Nämnden informerades idag om aktuell tidplan för Öresundstrafikupphandlingen. Den 19 februari var sista dag för anbud att komma in till Skånetrafiken och Trafikstyrelsen. Nu vidtar en period där en utvärderingsgrupp läser in anbuden. Därefter sker en genomgång med respektive anbudsgivare, varpå det kan vara aktuellt med begäran om komplettering till anbudsgivarna. I slutet av maj upprättar en expertgrupp en slutlig rapport. Beslutet tas parallellt av Trafikstyrelsen och Skånetrafiken och de övriga berörda svenska länen. Det kan därför bli aktuellt med ett extra nämndsmöte den 27 juni. Avtalet beräknas kunna undertecknas i början av juli.