Skip to main content

Plus och minus i Skånetrafikens budget

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 08:00 CET

Idag kommer alla Skånska kommuner att få ett brev från Skånetrafiken där de ges möjlighet att ge synpunkter på och möjlighet till medfinansiering av trafikutbudet. Det beslutades i kollektivtrafiknämnden den 8 februari då internbudgeten för 2019 behandlades.

Region Skånes fullmäktige beslutade den 11 december 2018 om ett ökat regionbidrag om 289 Mkr för kollektivtrafiken i Skåne. Det är en uppräkning med elva procent. Region Skåne satsar omfattade på kvalité i serviceresor, bättre underhåll för tåg och en utvecklad stads- och regionbusstrafik. Skånetrafiken har därefter tagit fram en internbudget för 2019 som finansierar den skånska kollektivtrafiken.

Beslutade satsningar kvarstår

Satsningar och förbättringar av kollektivtrafiken såväl på landsbygd som i städerna kvarstår. Till exempel får Ystad ett helt nytt linjenät med 100 procent elbussdrift, i Trelleborg införs elbussar i all stadsbusstrafik. Såväl i Hässleholm som i Kristianstad förlängs linjer eller dras om för att skapa bättre räckvidd till bostadsområden och handelsområden. I juni månad byts hela bussflottan ut Helsingborg och den nya elbussen HelsingborgsExpressen börjar rulla på linje 1. Upprustningen av Öresundståg fortsätter.

- I en växande verksamhet behöver utbudet ses över för att hålla en budget i balans. Utgångspunkten i vårt arbete har varit att prioritera trafik där det finns stor potential att nå regionfullmäktiges mål om ökad marknadsandel mot bilen men också vidmakthålla ett bra basutbud i hela Skåne, givet att det finns efterfrågan, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Kommunerna ges nu möjlighet att inkomma med synpunkter på de föreslagna justeringarna och om intresse finns även möjlighet till medfinansiering för att bibehålla befintligt trafikutbud. Totalt är det 59 beskrivna åtgärder, där två linjer tas bort då linjerna har ett snittresande på cirka en resenär per avgång. Sju åtgärder där linjer ändras i sin sträckning och 50 åtgärder där utbudet justeras något. Snittresandet på dessa är två personer per avgång. Totalt berörs cirka 600 resor per dag av totalt cirka 420 000 resor som genomförs med någon av Skånetrafikens 14 000 avgångar varje dag. I arbetet med att ta fram ett förslag till kollektivtrafiknämnden har fokus varit på att göra åtgärder som drabbar vardagspendling så lite som möjligt. Fördelningen av åtgärder är gjord över hela Skåne.

Fakta beslut på effektiviseringskravet i budget 2019

  • Skånetrafikens hela budget, omsättning, är 6,2 miljarder
  • Effektiviseringsåtgärderna uppgår till 55 miljoner kronor eller 0,9 procent av hela omsättningen.
  • 30 miljoner kronor tas i förvaltningens administrativa kostnader.
  • Skånetrafikens kundcenter på Triangeln, Malmö, läggs ner i maj till följd av att fler köper biljetter digitalt och färre besök. Övriga kundcenter och återförsäljare påverkas inte. Åtgärden ingår i de administrativa sparkraven enlig ovan.
  • Effektiviseringskrav som påverkar trafiken uppgår till 6 miljoner eller 0,1 procent av omsättningen. Åtgärderna innebär omläggning av trafik samt färre turer på några av de linjer och tidpunkter där resandet är mycket lågt. Åtgärderna är fördelade över hela Skåne.
  • Skånetrafiken har dagligen cirka 300 000 resenärer som gör 420 000 resor. Effekten av effektiviseringsåtgärden berör cirka 600 resor varje dag.

För mer information, kontakta:

Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se