Skip to main content

​Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 2 maj 2016

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 11:59 CEST

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 2 maj 2016

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 2 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Tillgänglighetsprogram för den allmänna kollektivtrafiken

På kollektivtrafiknämndens sammanträde togs idag beslut om ett nytt tillgänglighetsprogram för den allmänna kollektivtrafiken tillsammans med en aktivitetsplan för 2016-2017.

Region Skåne har tidigare tagit fram ett funktionshinderpolitiskt program bland annat för att öka oberoende och livskvalité för skånska medborgare med funktionsnedsättning. Detta dokument är styrande för Region Skånes alla verksamheter. Skånetrafikens mål är att utveckla den allmänna kollektivtrafikens attraktivitet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsprogrammet syftar till att uppmärksamma och undanröja olika former av hinder som begränsar och hindrar personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt.

-Tillgänglighetsprogrammet är en stor frihetsreform för att kollektivtrafiken ska anpassas till resenärer med olika typer av funktionsnedsättningar. Det är viktigt att så många som möjligt ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken, säger Nicklas Ljungström (MP), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken har sedan 2010 tillgänglighetsanpassat all tågtrafik. Även regionbussar och stadsbussar är anpassade för både fysisk och psykisk funktionsnedsättning som syn-, hörsel-, rörelse- och kognitivnedsättning. Förarna ombord ska också bistå vid på- och avstigning. En stor del av stationerna och hållplatserna i Skåne är anpassade och Skånetrafiken fortsätter verka för att kollektivtrafiken ska ännu mer trygg, enkel och attraktiv för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Trafikplan Buss 2017

Inriktningen för busstrafiken 2017 har sin utgångspunkt i det av regionfullmäktige fastställda Trafikförsörjningsprogram för Skåne. I Trafikplan Buss 2017 finns förslag på en rad åtgärder som är prioriterade för att nå målet om resandefördubbling. Det är förslag till fortsatta satsningar i hela länet för att möta ökad kundefterfrågan, men också prioriteringar och effektiviseringar för att använda resurserna till större kundnytta.

-Fokus ligger på att göra det enklare att resa och att allt fler både ska välja och vara nöjda med kollektivtrafiken. Satsningarna runt om i Skåne bygger på målet att fördubbla antalet resor till 2020, säger Nicklas Ljungström.

Åtgärderna beräknas tillsammans ge en årlig resandeökning på cirka 900 000 resor och nettokostnaden beräknas till 19 miljoner kronor.

Även om kollektivtrafiknämnden idag fastställt inriktning av Trafikplan Buss 2017 vidtar nu arbete med budget och finansiering av åtgärderna. Den slutliga prövningen av Trafikplanens genomförande, det vill säga exakt vilka åtgärder som kommer att bli aktuella att genomföra, kan först fastställas när budgeten för 2017 är fastlagd av regionfullmäktige.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Tel 070-650 20 01

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se