Skip to main content

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 31 oktober 2016

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 10:27 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärendet Nya regler för färdtjänst och sjukresor, som behandlades vid sammanträdet den 31 oktober 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Nya regler för färdtjänst och sjukresa

Kollektivtrafiknämnden föreslog vid måndagens möte regionfullmäktige att besluta om och fastställa nya regler för färdtjänst och sjukresa, som ska gälla från och med 2017-01-01.

Syftet med översynen har varit att skapa en tydlighet och enkelhet, som möjliggör för kunden/patienten att få sina behov tillgodosedda med sin serviceresa men också att skapa förståelse för fattade beslut och villkor.

-Vi har lagt fram ett förslag som kommer att förenkla och förtydliga reglerna kring färdtjänst och sjukresa. Syftet är att underlätta beställning och resa, säger Stefan Svalö (S) ordförande Kollektivtrafiknämnden

Uppdraget innefattar också att ta hänsyn till de förändringar som skett i samhället och vården samt att väga in de synpunkter som framförts av kunder/patienter.

-De svar vi fått från remissinstanserna är överlag positiva vilket är glädjande. När så många parter har intresse i en verksamhet är det viktigt att regelverket kring den är tydligt, och det menar jag att vi uppnår med de här förändringarna, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i nämnden.

Föreslagna förändringar i Regler för Serviceresor påverkar såväl kunder, kommuner, vårdinrättningar, Skånetrafikens egen organisation samt trafikföretag och beställningsmottagning.

Förslaget har remitterats till de 23 skånska kommuner som Region Skåne övertagit huvudmannaskapet för gällande färdtjänst samt till Kommunförbundet Skåne och Malmö stad.

Regler för Serviceresor ska bli tydligare och lättare att förstå, vilket i sin tur innebär att intressenterna får tydligare förväntningar på vad färdtjänst och sjukresor är. Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2016-09-30 tillstyrkt förslaget.

För ytterligare information kontakta::

Nicklas Ljungström (MP) Förste vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-6502001

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se