Skip to main content

Skånetrafikens budget fastställd för 2019

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2019 12:20 CET

På fredagen tog kollektivtrafiknämnden beslut om den återstående delen av Skånetrafikens budget för 2019. Efter att kollektivtrafiknämnden på sitt februarisammanträde återremitterat ärendet till förvaltningen har nu Skånetrafiken tagit fram ett reviderat förslag. Förslaget innebär ett effektiviseringskrav på totalt 55 miljoner kronor. Trafiken ska effektiviseras med 6 miljoner vilket påverkar cirka 0,2 procent av totalt 420 000 dagliga resor.

I december 2019 beslutade regionfullmäktige att kollektivtrafiknämnden ska se över sitt samlade trafikutbud baserat på efterfrågan och resandebehov i syfte att effektivisera och differentiera till en lägre kostnad. Den budget som Skånetrafiken har fått för 2019 innebär en utökad ram om 289 Mkr, och samtidigt effektiviseringar motsvarande cirka 55 miljoner kronor den största delen genom intern effektivisering. Återstående ca 6 Mkr i åtgärder under 2019 som påverkar trafiken tog kollektivtrafiknämnden beslut om på fredagen. Dessa handlar främst om något färre turer i lågtrafik med mycket lågt resande. Enbart två linjer av Skånes nästan 200 busslinjer läggs ned.

- Det finns varken ekonomiska eller miljömässiga argument för att köra med bussar som nästan ingen åker med. Därför behövs åtgärder som i sin tur skapar förutsättning för nya satsningar, säger Carina Zachau (m) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Vi är glada att vi nu fått en klar ram att arbeta utifrån och fokusera på att utveckla trafiken vidare tillsammans med våra kommuner. Vi har ökat resandet med kollektivtrafik i 19 år i rad och vill kunna bygga ut trafik och öka det hållbara resandet även framöver både i stad och på landsbygd, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken.

Beslutade satsningar kvarstår

Redan beslutade satsningar och förbättringar av kollektivtrafiken kvarstår. I augusti satsar Skånetrafiken exempelvis på ett helt nytt linjenät i Ystad med 100 procent elbussdrift, i Trelleborg införs elbussar i all stadsbusstrafik i december. Såväl i Hässleholm som i Kristianstad förlängs linjer eller dras om för att skapa bättre räckvidd till bostadsområden och handelsområden. I juni månad byts hela bussflottan ut Helsingborg, och den nya elbussen HelsingborgsExpressen börjar rulla på linje 1. Nästa år startar vi Skånes första spårvagnslinje i Lund. Dessutom utökas skolkortserbjudandet så att eleverna kan resa kollektivt i hela Skåne redan till höstterminen i år.

- Jag är mycket stolt över att kunna erbjuda ungdomarna den här möjligheten för att enklare och billigare kunna resa runt i Skåne, fortsätter Carina Zachau

- Vi fortsätter att arbeta tillsammans med kommunerna för att samordna resurser och förstärka kollektivtrafiken, men också öka takten med innovation av framtida lösningar för att kunna erbjuda en tillgänglig kollektivtrafik av hög kvalitet i hela Skåne, uttalar Lars Hansson (C) vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Fakta beslut på effektiviseringskravet i budget 2019

  • Skånetrafikens hela budget, omsättningen, är 6,2 miljarder
  • Effektiviseringsåtgärderna uppgår till 55 miljoner kronor eller 0,9 procent av hela omsättningen.
  • 30 miljoner kronor tas i förvaltningens interna och administrativa kostnader.
  • Skånetrafikens kundcenter på Triangeln, Malmö, läggs ner i maj till följd av att fler köper biljetter digitalt och färre besök. Kundcenter på Malmö C, Lund, Kristianstad och Helsingborg och återförsäljare i alla skånska kommuner påverkas inte.
  • Effektiviseringskrav som påverkar trafiken uppgår till 6 miljoner 2019 eller 0,2 procent av omsättningen. Åtgärderna innebär omläggning av trafik samt färre turer på några av de linjer och tidpunkter där resandet är mycket lågt. Åtgärderna är fördelade över hela Skåne.
  • Skånetrafiken har dagligen ca 300 000 resenärer som gör 420 000 resor. Effekten av effektiviseringsåtgärden berör cirka 600 resor varje dag.

För mer information, kontakta:

Carina Zachau, (M) ordförande kollektivtrafiknämnden, nås genom politisk sekreterare Magnus Ekblad, på 072-4672962.

Lars Hansson (C) , vice ordförande kollektivtrafiknämnden, nås genom politisk sekreterare, Linus Hannedahl på 044-309 30 44

Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 400 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se