Skip to main content

Stockholms universitet inrättar ny lärarutbildning för SFI-lärare

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:20 CET

 

För första gången får Sverige en specifik lärarutbildning för lärare i svenska för invandrare, SFI.

 

Svenskundervisning för invandrare, SFI, är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Varje kommun har ansvar för att vuxna som har rätt till SFI och bor i kommunen också får utbildning. Enligt skollagen är kommuner och landsting skyldiga att använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, men undantag får göras.

Det är inte formellt fastställt vad en lärare inom SFI ska ha för utbildning, men de flesta kommuner vill att lärarna ska ha en pedagogisk utbildning och minst 60 hp i Svenska som andraspråk. Många skolor efterfrågar också en vuxenpedagogisk kompetens. Men i praktiken saknar många verksamma lärare inom SFI såväl lärarutbildning som relevant formell ämneskompetens.

Från och med hösten 2010 kommer man att kunna läsa till SFI-lärare vid Stockholms universitet och därmed få en utbildning som är skräddarsydd för yrket. Lärarutbildningsnämnden vid Stockholms universitet har beslutat inrätta en fast utbildningsgång inom lärarprogrammet, ”Svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning”, där de blivande lärarna läser 120 hp svenska för invandrare och svenska inom grundvux, 60 hp i ett modernt språk och 30 hp samhällskunskap.

– Kompetenta SFI-lärare är avgörande för att alla de som går SFI-utbildning ska få en professionell språkundervisning som förberedelse för att klara vardagen i Sverige och kunna bli delaktiga i samhälls- och arbetsliv, säger Inger Lindberg som är professor i tvåspråkighet med särskild inriktning mot andraspråksinlärning vid Stockholms universitet.

I 15 år har Inger Lindberg på uppdrag av Skolverket varit projektledare för utarbetandet av de nationella proven i SFI, ett uppdrag som sedan 2008 utförs vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms universitet. Hon är också en av dem som sedan länge drivit frågan om en särskild SFI-lärarutbildning och arbetat fram grunderna för den nya utbildningen.

SFI-undervisningen har funnits i Sverige i ungefär 50 år och förra året deltog ca 75 000 personer.

– SFI-lärarna undervisar vuxna deltagare med mycket varierande förutsättningar och bakgrund. Här finns deltagare med kort, eller helt utan, utbildning från hemlandet och som inte lärt sig att läsa och skriva på sitt modersmål, men också många högutbildade akademiker med tidigare erfarenhet av språkstudier. Många har svåra upplevelser bakom sig och mycket att ordna och reda ut för att vardagen ska fungera och kan därför ha svårt att koncentrera sig på studierna, säger Inger Lindberg.

– En del är också svårt traumatiserade. Som lärare måste man ha förståelse för vad detta betyder för möjligheterna att lära sig ett nytt språk och trots de många gånger ogynnsamma förutsättningarna kunna erbjuda en professionell undervisning utifrån varje enskild deltagares erfarenheter och behov.

Den nya lärarutbildningen är tvärvetenskaplig. Det innebär att studenterna inte bara utvecklar kunskaper om andraspråksutveckling och andraspråksanvändning utan även får insikter om invandrings- och minoritetspolitik, migrationsprocessen, integration, interkulturella möten och diskriminering. Centrala områden i utbildningen blir språkdidaktik och vuxenpedagogik för en språkundervisning inriktad mot samhälls- och arbetsliv samt läs- och skrivinlärning för vuxna.

En viktig resurs för den nya lärarutbildningen utgör Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum för svenska som andraspråk, inklusive SFI, som vänder sig mot all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Kontaktperson: Professor Inger Lindberg, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Telefon: 08-1207 66 44. Mobiltelefon: 0708-487812

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.