Skip to main content

Läkaresällskapet om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 16:01 CET

Det har den senaste tiden stått klart att många läkare i Sverige saknar motiv till omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har därför på eget initiativ granskat frågan ur ett etiskt och juridiskt perspektiv. Syftet med detta uttalande är att ge läkare etisk vägledning i de fall frågan aktualiseras i den medicinska verksamheten.
Delegationen anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden.

Mer information
Kontakta delegationens ordförande Ingemar Engström, 019-602 58 88, 070-653 33 35.

Bakgrund
Omskärelse av pojkar är tillåten i Sverige och formerna för omskärelse finns reglerad i omskärelselagen (2001:499). Lagen ska tillämpas på omskärelse av pojkar upp till artons års ålder och anger att information skall ges till pojken om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. Ett ingrepp får inte göras mot en pojkes vilja. Lagen reglerar också vem som får göra ingreppet (legitimerade läkare och – under de två första månaderna, särskilt utbildade omskärare) och att det sker på ett betryggande sätt. Liksom alla kirurgiska ingrepp är omskärelse förenat med en viss risk för komplikationer i form av exempelvis blödningar och infektioner. Även dödsfall har förekommit. Centralt i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är respekt för patientens integritet och rätt att vara med att bestämma om handlingar och beslut som berör honom eller henne. Detta innebär bl. a. att personen som berörs ska lämna sitt informerade samtycke till ingrepp och behandlingar. Den beslutskapabla patienten har rätt att tacka nej till erbjuden utredning och behandling. Om patienten inte är myndig har vårdnadshavarna att fatta beslut och det förutsätts då att vårdnadshavaren handlar i enlighet med barnets bästa. Ingrepp som inte görs av medicinska skäl ingår inte i landstingens obligatoriska åtagande.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en klokare vård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 16 000 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. Medicinska riksstämman har vi arrangerat varje år sedan 1943. Mer information hittar du på www.sls.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy