Skip to main content

Översiktsplaner miljöbedöms olika

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2009 10:59 CET

Kommunala planerare tillämpar de fyra år gamla reglerna om att göra miljöbedömningar i arbetet med översiktsplaner olika. Det visar Ann Åkerskog i sin avhandling vid SLU. Det innebär att arbetet för att uppnå ett hållbart samhälle ser olika ut i olika delar av landet.

Kommunernas översiktsplaner ska sedan 2004 miljöbedömas. Det betyder att den betydande miljöpåverkan av planens förslag ska identifieras, beskrivas och bedömas. Dessutom ska man visa på rimliga alternativ till planförslaget. Allt detta ska göras under arbetet med översiktsplanen och miljökonsekvenserna ska beaktas innan beslut om antagande av planen fattas.

Leder införandet av miljöbedömningar i översiktlig planering till hållbar utveckling? Landskapsarkitekt Ann Åkerskog gör i sin avhandling vid institutionen för stad och land, SLU, en jämförelse av hur konsekvensbeskrivningar i översiktsplaner genomförts före och efter kraven på miljöbedömning infördes i svensk lagstiftning.

Det är ett EG-direktiv (2001/42/EC) som ligger till grund för implementeringen, införandet, i den svenska lagstiftningen.

Ann Åkerskog analyserade lagtexten i Miljöbalken kap. 6 §11-18, 22 och av förarbeten i form av proposition och förordningsmotiv, för att tydliggöra lagstiftarnas intentioner med lagen. Hon intervjuade också planerare inför implementeringen av den nya lagen för att ta reda på deras syn på hinder och möjligheter med de nya lagkraven.

Sammantaget visar avhandlingen att implementerarna, dvs. kommunala planerare, ges relativt stor handlingsfrihet att tolka lagen. Men budskapet är tvetydigt från lagstiftarens sida - å ena sidan kommer ingen större förändring att ske och inga statliga medel finns därför tillgängliga för kommunerna, å andra sidan uttrycker lagstiftarna att miljöbedömningar kommer att spela en viktig roll för den hållbara utvecklingen och framförallt för att effektivisera de kommunala planeringsprocesserna.

Studien visar att kommunerna har tillämpat de nya lagkraven olika, och att vissa moment, t ex information och motivering av beslutet, inte har anammats av planerarna.

------------------

Landskapsarkitekt, MSc, Ann Åkerskog, institutionen för stad och land, SLU, försvarar sin avhandling med titeln "Implementering av miljöbedömningar i Sverige - från EG-direktiv till kommunal översiktlig planering". Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: Fredagen den 30 januari 2009, klockan 09.30

Plats: HVC, FU26, Ultuna, Uppsala

Opponent: universitetslektor Lone Kørnøv, Samfundsudvikling og planlægning, Aalborgs universitet, Danmark

Mer information

Ann Åkerskog, 018-40 22 66 (hem), 018-67 26 64 (arb.), Ann.Akerskog@sol.slu.se

Ann Åkerskog är uppvuxen i och har gått i grundskola och Per Brahe Gymnasiet i Jönköping.

Abstract och avhandlingen finns på http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001920/

MKB-centrums hemsida, http://www.sol.slu.se/mkb/

Institutionen för stad och land, http://www.sol.slu.se

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges.)

Ann Åkerskog. Foto: Viktor Gärdebo http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/AnnAkerskog/AnnAkerskog.jpg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera