Skip to main content

Skogsbruket skulle påverkas kraftigt av en prislapp på skogens klimatnytta

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:20 CET

Skogarnas förmåga att binda och lagra kol är en viktig klimatfaktor. Sofia Backéus från SLU har nu undersökt hur skogsbruket skulle påverkas om skogens klimatnytta gavs ett ekonomiskt värde. Med ett värde som motsvarar dagens koldioxidskatt skulle det enligt hennes beräkningsmodell inte avverkas någon skog i Västerbotten.

Dagens skogar nyttjas inte enbart till lönsam virkesproduktion. De har också värden som biobränsleresurs och kolförråd samt som miljö för rekreation och biologisk mångfald. För att hjälpa skogsägare och beslutsfattare som vill väga olika skogsskötselprogram mot varandra har det utvecklats olika planeringsverktyg (datorbaserade beslutstödsmodeller) som gör det möjligt att analysera virkesproduktion, biobränsleproduktion och kolförråd samtidigt, t.ex. Heureka-systemet*.

Skogen kan spela stor roll som kolsänka för att motverka de globala utsläppen av växthusgaser. Sofia Backéus vid SLU i Umeå har i sitt doktorsarbete både utvecklat egna planeringsverktyg och använt sådana som tagits fram inom forskningsprogrammet Heureka för att undersöka hur skogens ”klimatroll” kan inkluderas i skoglig planering.

Idag finns en skatt på utsläpp av koldioxid och på motsvarande sätt kan man tänka sig att skogens uppbindning av koldioxid kan ges ett ekonomiskt värde. När Sofia Backéus satte ett sådant värde (kolpris) på kolinlagringen i skogsbiomassa i Västerbotten visade det sig att följderna för skogsbruket blev dramatiska. Ett kolpris skulle ge ett skogsbruk som satsade mer på kolinlagring och mindre på avverkning och bioenergiuttag. Kolpriset varierades från 0 kr per ton kol upp till 2310 kr per ton kol, vilket motsvarade koldioxidskattsnivån år 2002 (630 kr per ton koldioxid). Enligt modellen skulle avverkningen upphöra helt vid 1000 kr per ton kol, dvs. vid ett betydligt lägre värde än motsvarande dagens koldioxidskatt. Minskningen av avverkningsnivåerna var mer uttalad i de västra delarna av Västerbotten, där också produktionsförmågan är lägst. I analysen antogs att dagens virkespriser gäller även i framtiden, även om ett värde på kollagring förmodligen också kommer att påverka virkespriserna.

I avhandlingen finns också mer detaljerade studier av hur några typiska skötselåtgärder påverkar kolinlagringen i skogsbiomassa och skogsmark i gran- och tallbestånd i södra Sverige. Studien, som gjordes med hjälp av analysverktyget Heureka, visade att biobränsleuttag liksom ett ökat antal gallringar minskar kolinlagringen medan gödsling ökar den.

Skoglig planering sträcker sig ofta över en tidsperiod som motsvarar en omloppstid, dvs. i storleksordningen 100 år. Då måste man även hantera den osäkerhet som klimatförändringar för med sig. Sofia Backéus studerade en metod som hanterar slumpmässiga utvecklingar (stokastisk metod) för att ta hänsyn till osäkerheten i den förväntade framtida temperaturhöjningen. Enbart en förändring i trädens tillväxt inkluderades i studien. Resultaten visade att nyttan med att optimera skötselplanerna till det exakt rätta temperaturscenariot var begränsad. Det betyder att avancerade stokastiska lösningsmetoder inte behövs i ett enkelt fall där endast tillväxten påverkas. Avancerade metoder kan dock behövas om risken för mer katastrofartade händelser ska hanteras, som t.ex. omfattande stormfällningar.

Avhandlingens resultat kan förhoppningsvis användas av beslutsfattare och skogsbrukare för att öka kunskapen om inlagring av kol i relation till virkes- och biobränsleproduktion för olika skötselstrategier.

* Heureka är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som bedrivs vid SLU och Skogforsk.
Se
http://www.mistra.org/heurekaweb

-----------------------------------------------------------------------------

Skog mag Sofia Backéus, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, försvarar sin avhandling Forest management strategies for CO2 mitigation.

Tid: Fredag den 18 december 2009, kl. 13.00
Plats: Sal Björken, SLU i Umeå
Opponent: Professor Timo Pukkala, Joensuu universitet, Finland

Mer information: Sofia Backéus, tel. 090-786 8623, sofia.backeus@srh.slu.se

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002176/

Pressbild (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges):

Sofia Backéus. Foto: Karin Öhman  
http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/SofiaBackeus/sofia_backeus.jpg

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU: http://www.slu.se/page.cfm?page=102  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy