Skip to main content

SLU redovisar stark ekonomi

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2018 08:50 CET

SLU redovisar ett underskott på 72 miljoner kronor för 2017 och den balanserade kapitalförändringen uppgår till 625 miljoner kronor, vilket ger ett utgående kapital på 554 miljoner kronor. Det negativa resultatet är större än prognosticerat vilket har sin förklaring i att nya anställningar har ökat mer än väntat.


Universitetet har en stark ekonomi efter att verksamheten under några år har anpassats för att möta ökade lokalkostnader. Verksamheten har varit mycket återhållsam när det gäller anställningar. Universitet har satt in flera åtgärder för att öka anställningarna, dels genom att frigöra medel till satsningar och dels genom att skapa ekonomiska incitament till att anställa i stället för att spara. Dessa initiativ till att öka anställningarna ska koppla till SLU:s nya strategi.

Utbildning

Antalet sökande till utbildning på avancerad nivå har ökat över tid. Drygt 200 studenter per år påbörjar ett masterprogram vid SLU.

Antalet sökande till utbildning på grundnivå har minskat något över tid. Ungefär hälften av alla ansökningar gäller djursjukskötare och veterinär. SLU antar ca ett tusen studenter varje år till utbildningsprogram på grundnivå. Demografiska orsaker och en god arbetsmarknadssituation är en förklaring bakom det minskade antalet studenter.

Könsfördelningen (helårsstudenter) var 69 procent kvinnor, 31 procent män. Inom de skogliga utbildningarna finns flest män, medan det nästan enbart är kvinnor på djurrelaterade utbildningar.

Under 2017 antog SLU 116 forskarstudenter (doktorander), en ökning jämfört med antagningen de närmast föregående åren.

Forskning

SLU:s vetenskapliga publicering (artiklar och reviews) ökade med drygt två procent mellan 2016 och 2017, en ökning som är i nivå med personalökningen inom de forskande personalgrupperna. Under 2017 publicerades drygt 1 670 artiklar/reviews.

År 2017 utgjorde extern finansiering 51 procent av de totala intäkterna till forskning och forskarutbildning. Den internationella finansieringen har ökat med 14 procent under perioden 2013–2017. Ökningen har dock skett från en låg nivå.

Regeringen lanserade 2017 en nationell livsmedelsstrategi, och SLU har under året påbörjat en rad aktiviteter för att stärka samverkan inom livsmedelsområdet, såsom uppbyggnaden av ett industridoktorandprogram och lanseringen av en framtidsplattform Framtidens mat.

Personal

SLU:s personalvolym har under perioden 2013–2017 minskat med 105 årsarbetare (minus fyra procent), men jämfört med 2016 har det skett en ökning med 72 årsarbetare (tre procent) till 2 847 årsarbetare (medelantalet anställda uppgick till 3 605 personer). Av dessa var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Bland professorer var könsfördelningen 29 procent kvinnor och 71 procent män. Bland forskande och undervisande personal har könsfördelningen blivit jämnare över tid; andelen kvinnor var år 2017 53 procent bland lektorer, 47 procent bland meriteringsanställningar och annan forskande och undervisande personal. Andelen kvinnliga chefer (dekaner och prefekter) inom akademin är dock endast 31 procent.

Kontaktperson:

Universitetsdirektör Martin.Melkersson@slu.se, tel 072-544 13 70

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy