Skip to main content

En majoritet av Tibro kommuns anställda trivs och är nöjda med chefer och arbetsklimat

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2018 08:42 CET

En klar majoritet av Tibro kommuns anställda trivs med sitt arbete. De anser att det de gör är meningsfullt. De har förtroende för sin närmaste chef och upplever att arbetsklimatet är gott. Det framgår av den medarbetarenkät som undersökningsföretaget Markör har genomfört på uppdrag av kommunen under hösten.

Tibro kommun genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få reda på vad medarbetarna tycker är bra, vad som kan göras bättre och hur chefer och övriga medarbetare kan utveckla en god och hälsofrämjande arbetsmiljö tillsammans.

Årets medarbetarenkät genomfördes under oktober-november. Den skickades ut till all tillsvidare- och månadsanställd personal som varit anställd i sex månader eller längre, totalt 936 personer, i kommunen. 64 procent besvarade enkäten. Resultatet av enkäten kommer att presenteras och diskuteras på alla kommunens arbetsplatser. Därefter ska det tas fram handlingsplaner på både kommunledningsnivå, förvaltningsnivå och enhetsnivå.

Bra ledarskap och gott arbetsklimat

Resultatet av enkäten är övervägande positivt, även om helhetsbetyget är något lägre än när undersökningen genomfördes 2016. Majoriteten av de kommunanställda trivs med sitt arbete, anser att arbetsklimatet på den egna enheten är gott och att bemötandet kollegor emellan är respektfullt. De kommunala cheferna får också ett högt betyg och styrningen av de kommunala verksamheterna uppfattas generellt sett som tydlig.

– Ledarskapet påverkar medarbetarnas trivsel och deras generella upplevelse av arbetssituationen i hög grad. Det är viktigt att kommunen förvaltar det goda resultatet och säkerställer att cheferna har de förutsättningar som krävs i form av tid, resurser och stöd för att kunna vara bra ledare, betonar personalchefen Ulrika Wennerkull.

Arbetsrelaterad ohälsa – en utmaning

En utmaning som behöver hanteras är den arbetsrelaterade ohälsan, vilket innebär rimlig arbetsbelastning över tid, arbetsrelaterade stressymptom och belastningsbesvär.

– Det är av stor vikt att varje chef fångar upp hur arbetsbelastningen ser ut på både individ- och gruppnivå. Det är också viktigt att fortsätta arbeta hälsofrämjande och aktivt agera om och när medarbetare visar tecken på tidiga signaler om ohälsa. Det sker inom ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete, framhåller Ulrika Wennerkull.

Nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling

En annan utmaning är förekomsten av trakasserier och hot och våld. Andelen som upplever att de blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling har minskat något sedan 2016, men förekomsten av hot och våld har ökat.

– Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling och trakasserier. Vi fastställde riktlinjer för hur den här typen av händelser ska hanteras i september i år och kommer fortsätta arbeta aktivt med de här frågorna på alla nivåer, fastslår Kristina Lundgren.

Kontaktpersoner:

Kommunchef Kristina Lundgren
tel: 0504-181 35
e-post: kristina.lundgren@tibro.se

Personalchef Ulrika Wennerkull
tel: 0504-181 23
e-post: ulrika.wennerkull@tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument