Skip to main content

1 164 fler Umeåbor under 2015

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 13:58 CET

De officiella befolkningsuppgifterna visar att Umeå vid årsskiftet hade 120 777 invånare, efter en ökning med 1 164 personer under 2015. Detta ska ses i ljuset av att Skatteverket har gjort en översyn av befolkningsregistret och avregistrerat uppskattningsvis 550 personer skrivna i Umeå kommun.

Avregistreringen gäller utrikes födda, främst studenter som har flyttat härifrån men inte anmält detta och inte heller har giltiga uppehållstillstånd. Motsvarande översyn har tidigare genomförts i andra större kommuner.
Med andra ord har tidigare års befolkningssiffror varit något för höga. Om Skatteverkets bedömning av antalet avregistrerade personer är riktig, så har tillväxten i Umeå under 2015 varit i storleksordningen 550 personer högre.

Minskat överskott från utlandet
Som en följd av Skatteverkets avregistrering ökar utflyttningen från Umeå med cirka 550 personer och flyttningsöverskottet från utlandet minskar med motsvarande antal.
Betonas kan att huvuddelen av de cirka 1 000 flyktingar som för närvarande finns i Umeå är asylsökande och därmed inte finns med i årets siffror. I nettot från utlandet finns endast de ca 170 personer som fått upphållstillstånd och blivit kommunmottagna här.

Ökad inflyttning från övriga län
Det mest glädjande är att flyttningsnettot på 557 personer ligger kvar på en hög nivå trots den avregistrering som genomförts. Det beror till stor del på ett fortsatt förbättrat resultat mot ”övriga län” i Sverige.
De tidigare förlusterna vändes förra året till en vinst på 29 personer. Det är utflyttningen till ”övriga län” som minskat, medan inflyttningen är oförändrad. Nettot från övriga Västerbottens ligger stabilt och varierar runt 350 personer per år.

Många minskar
Antalet födda var något högre än under 2014 men ligger inom normalvariationen. Antalet döda varierar inte så mycket över tid och födelsenettot stannar på 600 personer.
Bland övriga Västerbottenskommuner ökar Robertsfors mest med 47 personer, men även Skellefteå och Bjurholm har positiva siffror. Övriga kommuner minskar, mest av alla Sorsele med 49 personer.

Mer information:

Bifogad tabell (pdf)

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.se



Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.