Skip to main content

Åtgärdsprogram för Umeås luft

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 16:30 CEST

Ett förslag på nytt åtgärdsprogram för luft är ute på samråd till den 3 november 2014, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet innehåller åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

– Umeå kommun har länge och målmedvetet arbetat med luftfrågan och det är positivt att vi nu ser lägre värden. Vi vill vara säkra på att den nedåtgående trenden inte är något tillfälligt som beror på väderförhållanden. Därför måste vi fortsätta jobba vidare med miljöfrågorna, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Tre kategorier
Det strategiska arbetet får effekt först på lite längre sikt, så det är viktigt att även arbeta med åtgärder som väntas få effekt på kortare sikt. De fö¬reslagna åtgärderna i programmet delas in i tre huvudkategorier: fysisk planering, beteendepåverkan och renare resor.

Fysisk planering
Färdigställa ringleden 2019 
Omvandla trafikleder innanför ringen Påbörjas 2019 (planering tidigare)
Översyn av trafiksignaler på Västra Esplanaden Påbörjas 2014
Gång- och cykeltrafikprogram Påbörjas 2015
Cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna 2015-2016 

Beteendepåverkan
Mobility management (beteendepåverkan för hållbara transporter) 2015-2018 
ITS Umeå (intelligenta trafiksystem) 2015-2020 
Kollektivtrafikprogram 2015-2020 
Öka andelen hållbara resor inom kommunkoncernen 2015-2020 
Översyn av snöhanteringen 2015-2020 
Genomförande av parkeringsprogram 2015-2020 

Renare resor
Miljövänliga bussar 2015-2020 
Information om tomgångskörning Påbörjas 2015
Utredning och utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon 2015-2020 

Ringleden avgörande
Problemen med luften i Umeå är som störst längs Västra Esplanaden. Därför har åt¬gärderna i kommunens tidigare åtgärdsprogram till stor del varit riktade till att förbättra situationen där. Samtidigt finns det en tydlig strategi för att generellt minska fordonstrafiken i Umeå till förmån för hållbara transportslag. Ringleden är den viktigaste pusselbiten för att minska trafiken i staden och på så sätt få ordning på luften.

– En komplett ringled är en förutsättning för många av de andra åtgärderna i programmet. Därför är det viktigt att bygget av Västra länken kommer i gång, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Miljökvalitetsnorm
De svenska miljökvalitetsnormerna för luften utomhus ska skydda miljön och människors hälsa genom att ange föroreningsnivåer som inte får överskridas. Åtgärdsprogrammets syfte är att uppfylla miljökvalitetsnormernas lägstanivåer. Förhoppningsvis är det möjligt att nå ännu lägre nivåer när samtliga åtgärder är på plats.
Åtgärdsprogrammet för luft finns i sin helhet på www.umea.se/luft där det även är möjligt att lämna synpunkter. Programmet är på samråd fram till den 3 november 2014, därefter antas det i kommunfullmäktige och fastställs sedan av Länsstyrelsen.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se