Skip to main content

Äldreomsorgens budget reviderad utifrån fullmäktiges direktiv

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 12:40 CET

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni för 2017 innebar att budgetramen för äldrenämnden utökades med 18,5 mnkr avseende indexuppräkning och 35 mnkr för att möta förväntade behovsökningar inom hemtjänst i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende.

Minskning med 7,9 miljoner

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige om nya budgetramar för nämnderna vilket innebar att budgetramen för äldrenämnden minskade med 7,9 mnkr. Äldrenämnden har lagt en budget i balans för 2017. Utgångspunkten är en budget i linje med nämndens mål och som värnar om den lagstadgade kärnverksamheten.

Ekonomiska utmaningar

Trots att kommunfullmäktige gett nämnden tillskott för indexuppräkning och volymökningar står verksamheterna inför fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Ökade behov av hälso- och sjukvård i hemmet, hemtjänst i ordinärt boende samt ökade kostnader för betalningsansvar kräver omfattande aktiviteter och anpassningar. Fastställd budgetram för 2017 innebär därför krav på prioriteringar och effektiviseringar. Äldrenämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på resursprioriteringar.

Nämnden beslutade också, utifrån ett yrkande från socialdemokraterna (S), att ge förvaltningen ett särskilt uppdrag utifrån förslaget till ny betalningsansvarslag där konsekvenserna av förändringen för kommunens äldreomsorg ska utredas.

Nämnden biföll revidering av budgeten. Vänsterpartiet (V) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande om avslag till reviderad budget för 2017 med hänvisning till Vänsterpartiets eget budgetförslag i kommunfullmäktige, som värnade välfärdsnämnderna samt kompenserade för faktiska löneökningar för nämnderna.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.