Skip to main content

Annorlunda process inför ombyggnad av Vasaplan i Umeå

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 09:56 CEST

Kommunen har budgeterat för en ombyggnad av Vasaplan som är tänkt att påbörjas 2015. Inför ombyggnaderna är det en hel del frågor som måste redas ut bland annat hur kollektivtrafiken ska organiseras på bästa sätt och vilken karaktär platsen ska få i sin utformning.


- Målet är att Vasaplan ska kunna motsvara Umeå kommuns höga ambitioner om attraktiva offentliga platser och vara väl fungerande för alla som åker med buss. Umeå kommun har därför påbörjat en planeringsprocess där utformningsfrågorna och trafikfrågorna utreds parallellt, säger Carl Arnö, projektchef, Umeå kommun.

Vasaplan är en av Umeås viktigaste offentliga platser, ett kollektivtrafiknav som samtidigt är en mötesplats, en vistelseplats och ett kommersiellt torg. Runt Vasaplan finns ett flertal byggprojekt i olika skeden t ex det nya Badhuset, utbyggnaderna av Umeå Folkets Hus och den nya gallerian m.m. i kvarteret Forsete. Vasaplan påverkas av dessa byggprojekt och har också en hel del brister i sin utformning kanske främst när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade.

Annorlunda process inför ombyggnad
För att arbeta med utformningsfrågorna i ett tidigt skede och på ett nytt sätt har Umeå kommun sökt och fått pengar av det statliga uppdrag som kallas ”samverkan för gestaltning i offentliga miljöer”.
I detta uppdrag, ”Gestaltningsuppdraget Vasaplan”, ska konstnärer och arkitekter anlitas för att fördjupa frågorna kring hur Vasaplan används, medborgarnas synpunkter och vad som är viktigt när den ska få en ny utformning. Konstnärerna och arkitekterna ska undersöka förutsättningar, testa och utmana olika frågeställningar för platsen Vasaplan inför ombyggnaden 2015.
Samtidigt med gestaltningsuppdraget påbörjas också de tekniska frågor som är viktiga för platsens funktion.


Inbjudan till deltagande i projektet
Gestaltningsuppdraget Vasaplan, inleds under hösten med att några konstnärer/arkitekter får i uppdrag att komma med idéer olika på processer, installationer eller projekt. Därefter väljs någon eller några ut som kommunen bedömer kan tillföra mest. Själva projekten är tänkta att genomföras under 2014 som en del i Kulturhuvudstadsårets program.
Yrkesverksamma konstnärer, arkitekter eller grupper av olika kompetenser inbjuds att anmäla sitt intresse för att delta i projektet. Intresseanmälan ska vara inlämnad till Umeå kommun senast den 30 augusti.


Samverkansprojekt om gestaltningen av Vasaplan
Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet). Läs mer om detta på www.statenskonstrad.se


En del av Umeå Urban Forum
Projektet Vasaplan är en del av Umeå Urban Forum - ett utvecklingsprojekt sprunget ur Umeås utnämning till Europas kulturhuvudstad 2014. I Urban Forum kombineras stadens planering med Umeå 2014:s vision om ”Nyfikenhet och passion – medskapandets konst” samt kommunens långsiktiga kulturdrivna utvecklingsplan som sträcker sig fram till år 2050.

Satsningen går ut på att stärka: människorna, staden, kulturen, norra regionen och det europeiska samarbetet. Målet är att använda kultur som drivkraft för hållbar samhällsutveckling.
Projektet Umeå Urban Forum tar sin utgångspunkt i stadens offentliga rum - genom att undersöka hur de fungerar och hur de kan utvecklas för att stärka Umeås utveckling mot en hållbar stadsbyggnad.


Kontakt
Carl Arnö
projektchef
Umeå kommun
090-16 13 70
070-557 03 23


Peter Lundström
Projektledare
Statens konstråd
070-598 94 36

Britta Strömgren
kommunikatör
Umeå kommun
070-661 24 64