Skip to main content

Avslag för vindkraftspark sydost om Sävar

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:37 CEST

Byggnadsnämnden har efter lokaliseringsprövning beslutat att avslå ansökan om en vindkraftspark sydost om Sävar.

Sävar Vind AB har ansökt om lokaliseringsprövning för en medelstor vindkraftspark (max 6 verk) på fastigheten Bodnäs 1:3 med flera. Området ligger cirka 5 kilometer sydost om Sävar. Byggnadsnämnden har efter lokaliseringsprövning beslutat att avslå ansökan.

Vindkraft tillägg till översiktsplanen
I tillägg till översiktsplanen, ”Vindkraft i Umeåregionen”, anges tydligt vilka områden som bedöms som lämpliga för etablering av vindkraftverk. Den ansökta ytan ligger utanför föreslagna områden och anses därför som mindre lämplig.

Riksintresset
Energimyndigheten har angett området som lämpat för elproduktion från vindkraft utifrån lokala vindförhållanden. Kommunerna har planmonopolet och förhåller sig till de statliga riksintressena i sin översiktliga planering. Det pågår en uppdatering av riksintresseområdet och där utgår de kustnära områdena i Umeå kommun. Umeå kommun förhåller sig till riksintressena i sin översiktliga planering där riksintressena och andra intressen, till exempel boendemiljö och naturvärden enligt miljöbalken avvägs mot varandra.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Lena Nordlund
plantekniker
Umeå kommun
090-16 14 20
lena.nordlund@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
maria.hedin@umea.se