Skip to main content

Barn är trygga och trivs i förskola och familjedaghem

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 15:20 CET

Föräldrar med barn i kommunal förskola eller familjedaghem i Umeå tycker att verksamheten är trygg (96 procent) och barnen trivs (97 procent). Det visar föräldraenkäten som genomförts för att mäta verksamhetens kvalitet. 90 procent av föräldrarna kan rekommendera sitt barns verksamhet till andra.

- Det är glädjande att de positiva resultaten för förskola och familjedaghem fortsätter att öka. Det visar att vi har en verksamhet med hög kvalitet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Umeå kommun genomför sedan början av 2000-talet årligen en förskoleenkät riktad till vårdnadshavare med barn i såväl förskola som familjedaghem. Syftet med enkäten är att få en bild av hur vårdnadshavarna upplever kvaliteten i förskolan.

Resultatet för 2016 års enkät visar fortsatt mycket höga resultat inom såväl förskola som familjedaghem och skiljer sig marginellt från föregående enkätundersökning. Inom familjedaghem är vårdnadshavarna överlag något mer nöjda med kvaliteten i verksamheten.

I enkäten får frågorna kring barnets Trygghet och Trivsel högst andel vårdnadshavare som är nöjda. Dessa frågor handlar till exempel om barnets trygghet med personal och med andra barn. Det är också några av de områden som får lägst andel ”Vet inte” på påståendena.

Samma svarsmönster kan man se även för en del andra frågor, till exempel att barnet lär sig nya saker och vardagskontakten med föräldrar.

Utvecklingsområden

Vårdnadshavarna upplever att utvecklingssamtalen i minde utsträckning genomförs eller följs upp, från 76 procent (2015) till 74 procent (2016). Området har också ett högt antal vårdnadshavare, 32 procent, som svarar ”Vet inte”.

-Enkäten har i år flyttats från vårtermin till hösttermin vilket kan förklara den högre andelen ”Vet inte”. Från i höst har man börjat använda ett gemensamt underlag för utvecklingssamtalen där det tydligare framgår vad man ska följa upp, säger Pian Rosell, förskolestrateg.

Enkäten besvarades av totalt 3 452 vårdnadshavare vilket är en minskning med 513 jämfört med föregående enkät. Förskolor och familjedaghem kommer att fortsätta analysen av sitt eget resultat och återkoppla till vårdnadshavare under året.

Mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Bifogade filer

PDF-dokument