Skip to main content

Beslut i arbets- samt näringslivs- och planeringsutskottet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 17:25 CEST

Beslut i arbets- samt näringslivs- och planeringsutskottet den 21 augusti:


Gamla Brukskyrkans tak i Hörnefors renoveras

Taket på Gamla Brukskyrkan i Hörnefors är i dåligt skick. Nu ska taket bytas ut. Kommunstyrelsens bidrar med 100 000 kronor och Hörnefors kommundelsnämnd med 50 000 kronor.

Brukskyrkan, arbetarbostaden och bruksmagasinet i Hörnefors är klassade som byggnadsminnen. Brukskyrkan byggdes 1780. Det är Stiftelsen Hörnefors bruk som är ansvariga för renoveringen, och som får ta emot bidraget av kommunen.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
[ mailto:jorgen.bom@umea.se ]jorgen.boman@umea.se


Filmprojekt får stöd av kommunen

EU-projektet Växthus Film får stöd av kommunen. Arbetsutskottet betalar nu ut 500 000 kronor i retroaktivt bidrag för år 2006.

Den sista juni avslutades projektet Växthus Film under stort pompa och ståt på Filmstaden i Umeå. Projektägarna Film i Västerbotten skissar nu på ett gemensamt interreg-projekt tillsammans med Filmpool Nord och Poem på finska sidan, där tanken är att stärka filmbranschen gemensamt i de norra delarna av Skandinavien.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Kårhuset Villan får bidrag till nya möbler

Nu kan Medicinska studentkåren i Umeå börja fundera på möbelinköp till anrika kårhuset Villan. Umeå kommun har beslutat att bidra med 175 000 kronor.

Öfverläkarvillan i sjukhusparken stod färdig 1907 och sedan 13 år tillbaka fungerar den som Medicinska Studentkårens kårhus. Numera används Villan som kårkansli, möteslokaler, replokaler och kafé. Lokalerna är i stort behov av renovering. Kommunen tycker att landstinget ska betala renoveringen av fastigheten, det kommer att kosta cirka 1,1 miljoner kronor.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
[ mailto:jorgen.bom@umea.se ]jorgen.boman@umea.se

Kommunen sanerar mark vid Öbacka strand

Under hösten kommer Umeå kommun att sanera förorenad mark vid före detta Öbacka såg inför byggandet av det nya bostadsområdet Öbacka strand. Saneringen kommer att göras genom att förorenad jord grävs bort och ersätts med rena jordmassor.

Så går reningen till
Saneringen kommer att göras genom att förorenad jord grävs bort och ersätts med rena jordmassor. På detta sätt reduceras miljöriskerna. Den förorenade jorden kommer att behandlas i en anläggning som har tillstånd till detta enligt miljöbalken. Förorenat grundvatten kommer att pumpas upp och renas innan det släpps ut i älven. Reningen kommer att ske genom att grundvattnet filtreras genom ett sandfilter för att slutligen renas i ett kolfilter.

Gammal såg orsakade föroreningarna
Vid Öbacka såg behandlades det sågade virket, under fuktiga årstider, med blånadsskyddsmedel från 1960-talet till dess att verksamheten flyttades 1975. Behandlingen skedde enligt de regler och den praxis som fanns på den tiden. Mark och grundvatten förorenades dock av dioxin och pentaklorfenol.

I samband med att detaljplanen för Öbacka strand togs fram utarbetades saneringsmål för att bostadsområdet ska kunna byggas. Målet innebär att föroreningar som blir kvar efter sanering inte ska bidra till någon ökad hälsorisk för boende i det kommande bostadsområdet, eller för personer som vistas inom gång- och cykelstråk längs älvstranden.

Arbetet inleds i höst
Totalt kommer ca 5 000~kvadratmeter förorenad jord, till stor del bestående av bark och spån, att schaktas upp och några 100~kvadratmeter förorenat grundvatten att behandlas. Det är inte möjligt att schakta bort all förorenad jord. De rester som lämnas kvar har låga halter, ligger djupt ned i jorden och utgör därför inte någon risk för hälsan eller miljön. Arbetena kommer att bedrivas under hösten och vara avslutade före årsskiftet.

Kostnad: 12 miljoner
Kostnaderna för saneringen uppgår till cirka tolv miljoner kronor. Den tidigare verksamhetsutövaren har träffat en uppgörelse med kommunen som innebär att denne bidrar med en del av kostnaden.

Under arbetena kommer trafiken längs gång- och cykelvägen genom Öbackaparken att ledas om.

För mer information kontakta

Lage Olofsson
Mark- och exploateringsingenjör
090-16 14 55
070- 3890955
lage.olofsson@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se