Skip to main content

Beslut i för- och grundskolenämnden Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 16:22 CEST

Blöjinköp via kommunen inte tillåtet

Ett medborgarförslag om att kommunen ska köpa in blöjor till
förskolorna och att föräldrarna betalar avgift för det har avslagits
av för- och grundskolenämnden. Det är inte tillåtet för
privatpersoner att handla varor för eget bruk via kommunens ramavtal.

Sedan 2004 har föräldrar ansvar att själva hålla med blöjor till sina
barn i förskolor och familjedaghem, vilket idag innebär en besparing på
ca 2 Mkr per år.
----------------
Låg strålningsrisk med trådlösa nätverk i skolmiljöer

Ett medborgarförslag om att kommunen ska koppla ur trådlös utrustning i
för- och grundskolor på grund av osäkerhet kring hälsoeffekter
avslås. För- och grundskolenämnden litar på den utredning av riskerna
som gjorts med hjälp av forskaren Kjell Hansson Mild på Umeå
universitet.

Han har under många år arbetat med problematiken om biologiska effekter
av elektromagnetiska fält. Mätningar av elektriska fält där trådlösa
nätverk används är långt under de värden som Arbetsmiljöverket och
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. Däremot gäller
försiktighetsprinciper för bärbara telefoner och mobiler. Hands-free
utrustning rekommenderas eller att hålla telefonen från kroppen när man
pratar och se till att ha god täckning vid samtal. Umeå kommun följer
rekommendationerna för telefoni och väljer teknik där exponeringen är
en viktig faktor vid inköp.
----------------
Arbetskläder till förskolans personal nu verklighet

I Umeå kommuns jämställdhetsplan för 2009-2011 finns beslut att
förskolepersonal i 1-5 års verksamhet ska erbjudas arbetskläder för
utomhusaktiviteter. Nu i oktober blir beställningarna klara så att all
förskolepersonal få tillgång till sina nya arbetskläder.

Upphandlingen blev klar under våren och provkollektioner inför
beställning har varit ute på arbetsplatserna. Upphandlingen gäller byxa
och jacka, så kallade skalplagg, för utomhusbruk. Alla förskolor ser
även till att erbjuda låneplagg så att vikarier kan använda
arbetskläderna.
----------------
Nationellt vaccinationsprogram för barn och ungdomar positivt

För- och grundskolenämnden ställde sig bakom yttrande på remiss kring
ny ordning för nationella vaccinationsprogram för barn och ungdomar.

I utredningen föreslås att en lag om nationella vaccinationsprogram
införs vilket skulle tydliggöra vårdgivarnas uppdrag kring vaccinering.
Utredningen föreslår även att Elevhälsa och Skolhälsovård
fortsättningsvis ska vara ansvarig för vaccinering av skolbarn. Vidare
föreslås att upphandling av vacciner ska ske nationellt och finansieras
av staten samt att information till allmänheten om vaccin och
vaccinationer ska ske genom Smittskyddsinstitutet. Ett centralt register
för vilka vaccinationer ett barn har fått är också en del i förslaget.
----------------
För- och grundskolenämndens ekonomi under kontroll

För- och grundskolenämndens ekonomiska uppföljning för augusti visar
förbättringar i ekonomin och en prognos till årets slut på 7 Mkr plus.

Förskolan har minskat sina barngruppsstorlekar, har bra personalplanering
och högre intäkter för barn som kommer från andra kommuner.
Grundskolans kostnader är något högre än budgeterat och bär kostnader
för evakueringar av elever till andra lokaler under ombyggnationer som
pågår. Uppföljningen för september visar samma prognos till årets
slut som delårsbokslutet för augusti.


För mer information:
Margareta Rönngren (s)
ordförande
mobil: 070-573 84 83

Stefan Nordström (m)
vice ordförande
mobil: 070-690 79 39


Gabrielle Hultdin
informatör För- och grundskolan
mobil: 070-345 12 33