Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs- och planeringsutskott den 9 november 2010:

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 17:13 CET

Umeåregionen tar emot fler flyktingar

Umeåregionens sex kommuner kommer tillsammans att ta emot 230-400 flyktingar nästa år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt och skrivit under det avtal som reglerar samarbetet de sex kommunerna emellan. Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, och Vännäs har samarbetat på detta sätt tidigare (gemensam flyktingmottagning), detta avtal har skrivits för att reglera samarbetet inför nästa år.

Exakt hur många flyktingar som kommer är svårt att veta på förhand, men uppskattningen 230-400 personer bygger på tidigare erfarenheter. Ungefär 100-200 beräknas bosätta sig i Umeåregionen på egen hand, och ungefär 130-200 anvisas plats med hjälp av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning är underställd Regionrådet. En gemensam stab, som består av en utvecklingsledare, en familjeåterföreningskonsulent och en arbetslivskonsulent ska arbeta på heltid med regionen som arbetsfält, men med kontor på VIVA kompetenscentrum i Umeå.

Avtalet gäller till och med den sista december 2012.

För mer information kontakta:
Lisa A Lindberg
Samordnare för Umeåregionen
090-16 13 32
070-6449592
lisa.a.lindberg@umea.se<mailto:lisa.a.lindberg@umea.se>

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>

Umeå planerar för framtiden
- stora planer upp till beslut nästa år

Umeå växer och har nu nästan 115 000 invånare. Tillväxten sätter avtryck i stadens alla delar, såväl i centrum som i utkanterna. För att klara expansionen och göra det möjligt att nå tillväxtmålet 200 000 invånare 2050 pågår ett omfattande arbete med fördjupade översiktsplaner.

Tjänstemännen arbetar med att ta fram de sex planerna och kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har behandlat samtliga som informationsärenden flera gånger.

Att ta fram fördjupade översiktsplaner är ett omfattande arbete, där politiker och tjänstemän diskuterar olika lösningar samtidigt som andra berörda, till exempel näringsliv och föreningsliv får möjlighet att yttra sig. Till sist fastställer kommunfullmäktige planerna.

Så här är läget för de 6 fördjupade översiktsplanerna:


*   FFU - fördjupning för Umeå, tätorten med närmaste omgivningar. Den fördjupningen är även ett "strategidokument" som också är ett "paraply" för de övriga fördjupningarna. Har varit på samråd.
*   Centrala Stan. Har varit på samråd
*   Universitets- och sjukhusområdet (Universitetsstaden). Ska ut på samråd inom kort efter politisk behandling.
*   Nydala. Har varit på samråd.
*   Älvslandskapet. Har varit på utställning.
*   Kusten. Har varit på samråd.

Enligt tidplanen kommer kommunfullmäktige att ta ställning till de sex planerna under 2011, eller i något fall i början av 2012.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>


Ny metod för parkering
- kvarteret Forsete blir pilotprojekt

Umeå kommun kommer att testa så kallat grönt friköpsavtal i samband ombyggnaden av kvarteret Forsete i centrala Umeå. Grönt friköpsavtal innebär att fastighetsägaren tar ansvar för transporterna på annat sätt än att bygga parkeringsplatser enligt gällande norm.

- Det här ingår som en del av den parkeringsstrategi som vi för närvarande jobbar med men vi vill dra igång ett pilotprojekt för att testa idén i mindre skala, säger Carl Arnö.

Fastighetsägaren får genom att ingå ett grönt friköpsavtal en reducerad parkeringsnorm i form av friköp. Fastighetsägaren ska sedan ta ansvar för det transportbehov som uppstår kring fastigheten. Det kan till exempel ske genom att göra det möjligt att ansluta sig till bilpool, eller göra det möjligt för fler att pendla med cykel.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>