Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott samt näringslivs- och planeringsutskott den 23 november 2010:

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 16:45 CET

Hur tillgängliga är Umeås flerbostadshus?

Andelen umebor som är 65 år och äldre ökar, och kommer att fortsätta att öka de närmaste åren. För att kunna möta den så kallade rekordgenerationens behov satsar nu Umeå kommun på en ordentlig inventering av tillgängligheten i flerbostadshusen.

Kommunen avsätter 531 800 kronor för att inventera hur situation är i flerbostadshusen runt om i Umeå. Inventeringen ska ge en bild av vad som måste göras i de hus som upplevs som minst anpassade för äldre människors behov.

Under åren fram till och med 2020 kommer andelen äldrehushåll att ha ökat med en tredjedel och vara 4000 fler än idag.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>

Ja till övervakningskameror i nya resecentra

Umeås två nya resecentra, Umeå Ö och Hörnefors resecentra, bör få möjlighet att sätta upp övervakningskameror. Det skriver Umeå kommun i sitt yttrande till Länsstyrelsen.

Det är det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå AB som står bakom ansökningarna om att få använda övervakningskameror. Ett enigt arbetsutskott har sagt ja till detta i sitt yttrande till Länsstyrelsen, som är den myndighet som fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Av ansökan framgår inte under vilka tider på dagen som kameraövervakningen ska se. Umeå kommun anser att "övervakningskamerorna ska placeras utomhus och på ett sådant sätt så att allmänhet som rör sig i området inte riskerar att övervakas".

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>


Kommunen har planer för I20-området
- Försvaret hävdar riksintresse

Umeå fortsätter att växa och kommunen planerar därför, i en fördjupad översiktsplan, för expansion inom I 20-området i centrala Umeå. Försvarsmakten hävdar riksintresse och ställer sig kritisk till innehållet i planen.

Kommunens planer är fortfarande på en övergripande nivå, i detta skede är detaljerna inte klara och kommunen har inte fattat beslut om hur området ska användas i framtiden. Det dokument som tagits fram, en fördjupad översiktsplan, visar i grova drag hur området kan användas om Umeå fortsätter att växa. Bland annat innehåller den en evenemangsarena och 3500 enheter får plats i den nya stadsdelen. 3500 enheter behöver inte innebära samma sak som 3500 bostäder, det kan också handla om arbetsplatser med mera.

En evenemangsarena och ny stadsdel är inte möjlig så länge försvaret har kvar verksamhet i Umeå, anser Försvarsmakten som hänvisar till sitt riksintresseanspråk. Försvaret vill inte heller flytta de skjutbanor som finns på I 20 idag. Bostäderna som kommunen lagt in i planen ligger dessutom inom det område som Försvaret kallar påverkansområde, det vill säga det område som påverkas av buller från skjutbanorna.

Umeå kommun har i ett tidigare yttrande, över Garnisonsplanen, skrivit att "nuvarande lokalisering av skjutbanor centralt i Umeå inte är långsiktigt hållbart med tanke på Umeås behov av mark för bostäder och verksamheter".

- Riksintresse är ett förhållningssätt, vi har sagt att det bör ske en överläggning i detta, ett fortsatt samtal, säger Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>