Skip to main content

Beslut om fem medborgarförslag

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 16:04 CEST

Kommunstyrelsen har fattat beslut kring medborgarförslag om nolltaxa för lokaltrafiken, badhus, ett kommunalhus med glasfasad samt folkomröstning om en moské.

I ett medborgarförslag uttrycks en önskan om att Umeå kommun genomför ett par långa testperioder med nolltaxa i sin lokala kollektivtrafik.
Kommunstyrelsen påpekar att en avgiftsfri lokaltrafik erfarenhetsmässigt innebär ett fördubblat resande. För Umeås del skulle det kräva fördubblade resurser. En nolltaxa skulle medföra en kostnadsökning på mellan 175 och 200 miljoner kronor per år. Detta bedöms som orimligt, varför förslaget avslås.

Ritningar har ställts ut
Det ena av två medborgarförslag från en och samma person efterlyser en utställning av projektörers förslag avseende det nya badhuset. Det andra förslaget är en önskan om att kommunfullmäktige fattar ett slutligt beslut om Nannabadets utformning, innehåll och budget.
Kommunstyrelsen besvarar förslagen med ett yttrande från fritidsnämnden. Den är representerad i det kommunala bolaget Umeå Badhus AB, som ska äga och bygga Umeås nya badhus. Nämnden har haft ett flertal träffar med berörda föreningar, och ritningar har varit utställda. Fritidsnämnden skriver vidare att budget för investering och drift kommer att beslutas i budgetfullmäktige i oktober.

Redan beslutat
Ett fjärde medborgarförslag går ut på att bygga ett nytt stadshus helt i glasfasad, i syfte att ge en bättre inblick i politikers arbete. Kommunstyrelsen avslår förslaget med motiveringen att det inte är ekonomiskt realistiskt.
Slutligen har en medborgare föreslagit att bygget av en moské i Umeå borde bli föremål för en folkomröstning. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att beslut redan fattats i form av en antagen detaljplan och ett bygglov.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43 
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se