Skip to main content

Byggnadsordningar för tre centrala stadsdelar ut på samråd

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:28 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att byggnadsordningar för Centrumfyrkanten, Öst- och Väst på stan ska ställas ut på samråd. Byggnadsordningarna ska ge underlag för kommunens tillämpning av Plan- och bygglagen.

Enligt Plan- och bygglagen måste hus och andra byggnadsverk utformas och placeras med hänsyn till stadsbild, kulturvärden och en god helhetsverkan. Byggnadsordningarna ska ge underlag för kommunens tillämpning av Plan- och bygglagens hänsynsregler och har enbart en vägledande uppgift vid beslut i ärenden som rör detaljplaner och bygglov. Byggnadsordningarna uttrycker inte heller en avvägning mellan allmänna eller enskilda intressen. Det är först i det enskilda ärendet som Plan- och bygglagens hänsynsregler prövas i byggnadsnämnden.

Syfte
Syftet med byggnadsordningar är att bidra till en gemensam syn på hur arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter kan tas tillvara i stadsdelarnas fortsatta utveckling. Särskilt värdefulla hus och bebyggelseområden utpekas i dokumenten.

Samråd 24 juni-16 september
Under perionden måndag 24 juni- måndag 16 september kan du lämna dina synpunkter på byggnadsordningarna för Centrumfyrkanten, Öst- och Väst på stan. Byggnadsordningarna och möjlighet att lämna synpunkter kommer att finnas på Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/byggnadsordningar, kommunhörnan på stadsbiblioteket eller hos kundtjänst Plan och Bygg, Skolgatan 31 A.

Byggnadsordningar för andra stadsdelar
Byggnadsordningar finns för stadsdelarna Grisbacka-Grubbe-Västerhiske, Haga-Sandbacka, Sofiehem och Ålidhem samt Teg. De finns digitalt på Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/byggnadsordningar, eller att köpa hos Umeå kommun, kundtjänst Plan och Bygg.


Mer information:

Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Olle Forsgren
stadsarkitekt
Umeå kommun
090-16 13 50
olle.forsgren@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
maria.hedin@umea.se