Skip to main content

Därför har Umeå kommun sagt upp hemtjänstavtalet med Astridgården

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2017 16:35 CEST

Med anledning av den senaste tidens nyhetsrapportering kring Astridgården vill Umeå kommun förtydliga bakgrunden till de beslut som tagits.

Astridgården – en hyresfastighet där de boende har hemtjänst

Astridgården är både fastighetsägare och en valbar hemtjänstutförare. Hyresgästerna har hemtjänstinsatser i olika omfattning som utförs i de boendes egna lägenheter. På så sätt skiljer sig inte denna boendeform sig åt mot andra fastighetsägare i Umeå kommun där boende också har hemtjänstinsatser. Det är enbart avtalet om utförande av hemtjänst som Umeå kommun har sagt upp. Hyresförhållandet mellan Astridgården och de enskilda hyresgästerna kvarstår.

Umeå kommun har som regel inget avtalsförhållande med fastighetsägare vad gäller hemtjänst utan det är enbart ett förhållande mellan kommunen och den person som ansökt om insatser. Det är den boendes ansvar att se till att hemtjänstinsatserna kan utföras, exempelvis tillhandahålla nycklar och möjlighet att komma in i fastigheten.

Politiska beslut

2009 beslutade dåvarande socialnämnden att lagen om valfrihet, LOV, skulle tillämpas inom hemtjänsten från och med 2010. Det innebär att den som har behov av hemtjänst själv bestämmer vem som ska utföra de beviljade insatserna. Lagen är tydlig med att kommunen som upphandlande myndighet måste behandla alla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.

Lokala kriterier för valfrihetssystemet har därefter reviderats 2012 och 2014. När socialnämnden fattade det senaste beslutet om kriterier 2014 fanns en politisk enighet om att LOV inte skulle omfatta insatser nattetid. Astridgården har under en övergångsperiod fram till 1 februari 2017 fått utföra insatser på natten. Sedan dess har Astridgården under nattetid varit bemannad av kommunens egen hemtjänstpersonal.

På grund av samarbetsproblem mellan Umeå kommun och Astridgården, sedan övertagandet av nattinsatserna i kommunal regi, har kommunen nu beslutat att säga upp även avtalet kring hemtjänstinsatser dagtid med Astridgården. Avtalet är uppsagt till den 10 december.

Vad blir det för förändring för de boende?

Umeå kommun har skickat ut ett informationsbrev till alla boende med information om att avtalet med Astridgården som hemtjänstutförare är uppsagt och att de kommer att få en personlig kontakt och hjälp av en av kommunens biståndshandläggare att välja en ny utförare av hemtjänst. Ingen som bor på Astridgården kommer att tvångsförflyttas av Umeå kommun. Vissa av de boende har dock, som visat sig när uppföljning gjorts av insatserna, sådana omvårdnadsbehov att de efter en frivillig ansökan skulle ha rätt till en plats på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Övriga boende kommer även fortsättningsvis att få sina behov tillgodosedda genom hemtjänstinsatser i sina egna lägenheter på Astridgården.

Kontakt

Avtals- och upphandlingsfrågor

Pia Wangberg
tf. upphandlingschef
Umeå kommun
090-16 15 65
070-695 01 81
pia.wangberg@umea.se

Förändringarna för de boende och nytt val av utförare

Susanna Stenlund
verksamhetschef
utredning äldre
Umeå kommun
090-16 49 91
070-685 79 87
susanna.stenlund.soc@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.