Skip to main content

Dammbindning för renare luft och minskade hälsoproblem i Umeå

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 08:49 CET

För att få renare luft och minska halten av hälsoskadliga partiklar i Umeå centrum har Umeå kommun och Trafikverket i höst börjat med dammbindning längs vissa högtrafikerade gator. Dammbindning innebär att man binder partiklarna på gatan med salt så att de inte virvlar upp i luften.

Dammbindning sker med hjälp av ett salt innehållande, kalciumklorid. Detta salt används normalt sommartid för dammbindning av grusvägar, den låga dos som används har en liten miljöpåverkan men har stor positiv påverkan på Umebornas hälsa. Åtgärden bedöms kunna ge en minskning av partikelhalterna med upp till ca 30 %. Effekten av en spridning håller i ca 2-3 dygn.

Höga halter partiklar ett hälsoproblem
Gränsvärdet (miljökvalitetsnormen) för partiklar (PM10) har överskridits under 2013 på Västra Esplanaden.  Höga halter partiklar är ett stort folkhälsoproblem och forskning visar på hälsoeffekter som dödlighet, hjärtkärlbesvär, astma, pip i bröstet, hosta och ökat antal sjukhusbesök.

Dubbdäck på snöfria gator bidrar till höga partikelhalter. Varje år är partikelhalterna som högst under våren när vägbanan torkar upp i mars och april, men även under hösten kan höga nivåer uppkomma. Partiklarna består av olika slitagepartiklar från väg.

Ytterligare åtgärder
Umeå kommun och Trafikverket har även tidigare samarbetat för att sänka halten skadliga partiklar i luften genom bortkörning av smutsig snö, spolning och extra sopningar av gator. Trafikverket har även ersatt sandning med salt när så är möjligt. Fastighetsägare kan hjälpa till med att sänka partikelhalterna genom att undvika att använda lövblåsar och vattna parkeringar vid sopning.

Ytterligare pågående åtgärder för att minska trafiken och utsläppen i centrum är färdigställande av ringleden, genomfartsförbud och införande av miljözon.

Läs mer om luften, mätningar, se partikelhalten på Västra Esplanaden just nu, med mera på www.umea.se/luft

 

Bildtext: Dammbindning kommer att ske på de markerade gatorna. Gul färg = Umeå kommuns gator. Grön färg = Trafikverkets gator.

 
Kontakt:
Annika Söderlund
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 87
0730-79 57 37
annika.soderlund@umea.se

Thomas Lundmark
gatuingenjör
Umeå kommun
090-16 53 68
thomas.lundmark@umea.se

Lennart Andersson
Trafikverket
010-123 93 54
070-5825984 
lennart.s.andersson@trafikverket.se

Britta Strömgren
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se