Skip to main content

Den tunga trafiken på Västra Esplanaden har minskat

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 09:50 CET

Införandet av genomfartsförbud för tung trafik på Västra Esplanaden har gett bra effekt. I södergående riktning är minskningen 23 % och i norrgående 13 %. Förbudet är en av åtgärderna för att förbättra luftkvaliteten i Umeås centrala delar.
- Vi är glada för minskningen och hoppas att det blir ännu färre tunga fordon, säger Jonas Sörlén, trafikingenjör Umeå kommun.


I södergående riktning har den tunga trafiken minskat med 23 % och i norrgående riktning är minskningen 13 %. Minskningen totalt – båda riktningar – är ca 18 %. Jämförelsen avser oktober 2012 och oktober 2013. Förutom renare luft i centrum bidrar den minskade trafiken även till en attraktivare stad med mindre buller och bättre trafiksäkerhet.

Genomfartförbud mot tung trafik
För att förbättra luftkvaliteten i Umeå infördes genomfartsförbud för tung trafik genom Umeå centrum, på väg 503 mellan Söderslättsrondellen och Ersbodarondellen. Förbudet trädde i kraft den 7 oktober 2013.

Trafikverket och Umeå kommun uppmanar trafikanter att istället för väg 503 välja den nya E4:an, som är likvärdig väg 503 både vad gäller avstånd och tid och som dessutom är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt.


Bidrar till renare luft
Umeå brottas med att miljökvalitetsnormen för kvävedioxider (NO2) överskrids, liksom även normen för partiklar (PM10). Lastbilstrafiken står för ungefär 10 procent av mängden fordon på Västra Esplanaden (väg 503), men orsakar ungefär 50 procent av avgasutsläppen. När året är slut kommer även luftvärdena för 2013 att sammanställas.
− Varje lastbil som väljer en annan väg bidrar till en förbättring av luftkvaliteten i centrala Umeå, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef Umeå kommun. Att tunga lastbilar väljer E4 för genomfart ser vi som en förutsättning för att Umeå ska klara uppsatta mål för luftkvalitet.

Kontakt
Jonas Sörlén
Trafikingenjör
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 30
jonas.sorlen@umea.se

Marie Frostvinge
Trafikplaneringschef
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Karin Isaksson
Park- och gatuchef
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Britta Strömgren
Kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se