Skip to main content

Det kan bli möjligt med fritidshus i anknytning till Kassjöns skidsportanläggning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 14:42 CET

Byggnadsnämnden har beslutat att planlägga Kassjö 2:17. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna avstycka ett antal tomter för fritidshus i anslutning till befintlig skidsportanläggning.

Fastigheten ligger på den sydöstra sidan om Kassjön. Idag finns det en skidsportanläggning med en servicebyggnad och en större maskinhall på fastigheten. Sökanden föreslagit att tomterna ska placeras i sluttningen åt nordväst, mellan skidsportanläggningen och Kassjön. Under planprocessen ska alternativa lägen för en småskalig fritidsbebyggelse utredas.

– Det är av stor vikt att placeringen av tomter anpassas till landskapet och att byggnaderna följer områdesbestämmelsernas riktlinjer och byns befintliga bebyggelsemönster, säger Tomas Strömberg, planchef, Umeå kommun.

Tomterna bör vara anpassade till terrängen, ha en gemensam parkering och en gemensam vatten- och avloppsanläggning. Det kommer också att krävas ett exploateringsavtal. Byggnadsnämnden beräknas att kunna anta detaljplanen i början av 2015.

Mer information:
Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Örjan Mikaelsson (V)
andre vice ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
070-568 40 29
orjan.mikaelsson@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
maria.hedin@umea.se