Skip to main content

Detaljplan för gruppboende på Söderslätt

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 17:29 CEST

Detaljplanen innebär möjlighet att skapa ett gruppboende för sex personer i en 2-våningsbyggnad.

En detaljplan som ger möjlighet att bygga ett gruppboende för sex personer på Cirkelgatan på Söderslätt. Det har en oenig byggnadsnämnd beslutat om. 

Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av gruppbostad. Planen medger en byggrätt för gruppboende för 6 personer.Syftet är också att värna grönytebehovet, eftersom planområdet är en befintlig park vid Cirkelgatan på Söderslätt. 

Kvarstående synpunkter

Och det finns många kvarstående synpunkter, bland annat från närboende, som finns redogjorda för i samrådsredogörelsen. Bland annat finns oro för ökad trafik och synpunkter att man tar parkmark i anspråk.

I samrådshandlingen redogörs för att det kan bli tre parkeringsplatser på kvartersmark och man anför att det inte är mycket mer än en vanlig bostad. 

– Vi tycker att det är bra att bygga den här typen av bostäder i befintliga, etablerade stadsdelar. Och det finns flera parker i närområdet, utöver det faktum att de flesta bostäder i det här området har relativt stora tomter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Inte använda parkmark

Moderaterna, Vänstern och Centerpartiet yrkade avslag på detaljplanen.

– Behovet av LSS-boenden är stort och vi är inte emot att bygga sådana. Men vi menar att det är olyckligt att använda den lilla parkmark vi har i staden för sådana ändamål. Parkerna behövs när Umeå växer, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Detaljplanen antogs efter votering 7-4.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.