Skip to main content

Dialog om framtidens Röbäck

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 16:24 CEST

Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat om direktiv för en fördjupad översiktsplan för Röbäck. Två av direktiven är att Röbäck ska fortsätta ha en tydlig karaktär som jordbruksby, och att planeringen ska ske i nära dialog med Röbäcksbor och andra intresserade.

– Röbäck ska fortsätta att vara en attraktiv stadsdel där bland annat frilufts- och jordbruksintressen ges möjligheter att utvecklas vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

I direktiven slås fast att möjligheten att bedriva jordbruk och djurhållning ska säkerställas, och att fritids- och friluftsområden ska utvecklas vidare. Vidare får flygplatsens intressen inte äventyras med den nya planen.

– Den fördjupade översiktsplanen för Röbäck blir ett viktigt steg för att konkretisera vårt tillväxtscenario, vilket är positivt, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Dialogmöte
Arbetet med Röbäcks fördjupade översiktsplan kommer att präglas av delaktighet. Ett öppet dialogmöte hålls den 5 oktober i Röbäcks skola.

– Att planeringen sker i dialog är viktigt. Vi vill tidigt få in synpunkter från Röbäcksbor och andra intresserade för att få ett bra underlag till arbetet med planen, säger Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun.

På mötet kommer det att finnas information om planprocessen, kartor och material om Röbäcks natur, kulturmiljö, jordbruk, trafik, friluftsliv, trygghet med mera. Vid olika temastationer kan deltagare diskutera med kommunens medarbetare och komma med inspel.

Kan följas på webben
På umea.se/roback kommer det att vara möjligt att ta del av handlingar och annat informationsmaterial kopplat till den nya fördjupade översiktsplanen och följa hur planarbetet fortskrider.
Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Antagandet av planen kommer enligt beräkningarna att ske under 2016.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Elin Pietroni
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-518 12 39
elin.pietroni@umea.se