Skip to main content

Elevhälsan gör Lex Maria anmälan

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:07 CEST

Lex Maria anmälan på grund av bristfällig och utebliven journalföring

Elevhälsan vid för- och grundskoleförvaltningen har lämnat in en
anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Anledningen till anmälan
är att man funnit avvikelser i journaldokumentationen utförda av en
tidigare anställd skolpsykolog. Detta utan att bristerna uppmärksammats
av arbetsgivaren.
- Det är beklagligt att det här har hänt, och vi gör nu vad vi kan
för att rätta till situationen och för att förhindra att det ska
hända igen, säger Anna-Lena Bergman, verksamhetschef för Elevhälsan.

Den tidigare anställde skolpsykologen vid Elevhälsan ska under en tid
inte ha dokumenterat utförda utredningar, vilket legitimerade
yrkesutövare har skyldighet att göra. Det är dock arbetsgivarens ansvar
att följa upp att dessa rutiner efterföljs. Att förseelserna inte
uppmärksammats av arbetsgivaren kan delvis förklaras med att
verksamheten genomgått en större omstrukturering då skolhälsovård,
resursteam, och kuratorsverksamhet slagits ihop till en samordnad
Elevhälsa i Umeå. I samband med detta tillträdde också en gemensam
verksamhetschef.

Verksamhetschefen för Elevhälsan har nu tillsatt en intern utredning
för att kartlägga de upptäckta bristerna i dokumentationen, och för
att göra en bedömning av vilka konsekvenser som kan ha uppstått för de
enskilda barnen/eleverna. För att säkerställa kvaliteten i verksamheten
har också metod- och kvalitetsutvecklare anställts.

Syftet med lagen om Lex Maria är att kunna garantera säkerhet i vården
och att den håller en god kvalitet. Enligt bestämmelser i 6 kap 4 §
(1998:531) lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
har vårdgivare skyldighet att snarast möjligt anmäla till
Socialstyrelsen om en patient drabbats av eller utsatts för risk.
Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar för tillsynen av hälso-
och sjukvården samt dess personal. Efter att en anmälan kommit till
Socialstyrelsen görs en objektiv utredning om orsakerna till det
inträffade för att undvika att liknande händelser uppstår igen.

För ytterligare information kontakta:
Anna-Lena Bergman
Verksamhetschef Elevhälsan
Tel: 090 - 16 46 00/ Mobil: 070 - 24 23~122


Hanna Widding
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-16 12 33, 070-345 12 33
E-post:hanna.widding@umea.se