Skip to main content

För- och grundskolan summerar 2017

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 15:08 CET

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott på 29 miljoner, före avskrivningar. Underskottet beror på att delar av verksamheterna finansieras med tillfälliga medel och att föreslagna åtgärder i det gemensamma effektiviseringsarbetet för Umeå kommun inte kunnat genomföras fullt ut under året.

Dessutom har kostnaderna för tilläggsbelopp inom förskola och grundskola ökat kraftigt samt att lönekostnaderna i verksamheterna är högre än förväntat, speciellt inom grundskolan.

– Det är viktigt att påpeka att en stor del av det redovisade underskottet, ca 20 miljoner, förklaras av kommungemensamma åtaganden, vilket nämnden äskar avskrivning för hos kommunstyrelsen. Det ger oss ett resultat på – 8,5 miljoner, säger Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Sjukfrånvaron minskar

Sjukfrånvaron har sjunkit från 7,5 procent till 6,7 procent 2017. Det är främst den långa sjukfrånvaron från och med dag 91 som sjunker. Mest sjunker den inom förskolan.

När det gäller den långa sjukfrånvaron är det fortfarande den psykiska ohälsan som ökar. Det är ett nationellt problem som innehåller många faktorer där arbetsmiljön är en av dessa. Stress är återkommande problem som också har kopplingar både till arbetsliv och privatliv. Det som framkommer allt mer som en faktor kring ohälsa är den totala livssituationen.

– Att sjukfrånvaron sjunker kan bland annat förklaras av kompetenshöjande insatser och systematiskt arbetsmiljöarbete där verksamheterna jobbat bra både med förebyggande åtgärder och rehabilitering, säger Moa Brydsten (S).

Korttidsfrånvaron är i stort sett oförändrad och beror i huvudsak på infektionssjukdomar som förkylningar och magsjuka.

Höga målsättningar

Umeås elever i grundskolan har goda kunskaper och höga resultat, skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar, eleverna känner sig trygga i skolan och de flesta har behörighet till gymnasiet. Men ambitionerna är högre.

– Vi har höga målsättningar, därför kan vi aldrig slå oss till ro, utan det krävs ett fortsatt hårt arbete för att vi ska nå målen, säger Moa Brydsten (S).

Mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejlUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.