Skip to main content

Förändring av skollagen gällande nyanlända elever

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 13:09 CET

Från och med den 1 januari 2016 kommer vissa bestämmelser om utbildning för nyanlända elever i skollag och förordningar att ändras, det har riksdagen beslutat. För- och grundskolenämnden har gått igenom vad förändringarna innebär för att få en överblick över vilka krav som ställs på grundskolan efter årsskiftet. 

- Det är viktigt att vi som huvudman har kunskap och överblick på vilka krav som ställs på personal, rektor och elevhälsa i de nya bestämmelserna så att vi kan möta upp behoven framöver, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Elever som nyligen anlänt till Sverige utgör en mycket heterogen grupp. En nyanländ elev kan ha bristande kunskaper i svenska men mycket goda ämneskunskaper i övrigt. Andra nyanlända elever kanske inte har haft möjlighet att gå i skolan i sitt hemland.

Ett särskilt regelverk för mottagande och skolgång för nyanlända elever har tidigare saknats i den befintliga lagstiftningen. Riksdagen har därför beslutat om vissa ändringar i skollagen som träder i kraft 1 januari 2016. Skolverket har tagit fram förslag till allmänna råd som ska vara ett stöd i arbetet med nyanlända elever och för att hjälpa kommuner och skolor att leva upp till de krav bestämmelserna i lag och förordningar ställer.

Regler som införs i skollagen från och med 1 januari 2016

  • En definition av nyanlända elever införs.
  • Bedömning av en nyanländ elevs kunskaper ska ske inom två månader.
  • Eleven ska få placering i årskurs och undervisningsgrupp senast inom två månader.
  • Prioriterad timplan.
  • Vad som är garanterad undervisningstid för nyanlända elever tydliggörs.
  • Rektor får besluta att en nyanländ elev delvis ska undervisas i förberedelseklassupp till två år.
  • Hur de nya reglerna förhåller sig till bestämmelserna om särskilt stöd.

Anderz Andersson, jurist på juridiska institutionen vid Umeå universitet höll i kompetensutvecklingen.

Mer information på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/remiss-allmanna-rad-nyanlanda-1.242037

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Gunnar Olofsson
biträdande verksamhetschef, För och grundskolan
070-327 84 74Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.