Skip to main content

Förbud mot tung trafik bör prövas

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 17:23 CET

Genomfartsförbud för tung trafik på Västra Esplanaden bör prövas, liksom möjligheten att inkludera denna statliga väg i en miljözon. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har gett tjänstemän uppdraget att driva processen vidare.

Trots att E4 har flyttats till Kolbäcksvägen, fortsätter tung trafik att trafikera Västra Esplanaden i genomfart. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids kraftigt vid vägen, och den tunga trafiken står för en stor del av utsläppen.

Invändningar från Trafikverket
Kommunens ambition är att begränsa den tunga trafiken i genomfart i centrala Umeå så långt det är möjligt. Umeå kommun och Trafikverket har diskuterat möjligheterna att införa förbud mot tung trafik i genomfart längs Västra Esplananden. Trafikverket har dock invänt att Väglagens paraplyparagraf motsäger införsel av förbud mot viss typ av trafik på en statlig väg.

- Våra tjänstemän har fått motstridiga besked i sina kontakter. Därför vill vi få detta prövat, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Kan bli först
Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott vill att ett genomfartsförbud behandlas hos Länsstyrelsen med Transportstyrelsen som eventuell överprövningsinstans. Eventuellt skulle det bli första gången som ett liknande genomfartsförbud prövas i Sverige.
Utskottet bedömer vidare att det finns en möjlighet att pröva inkluderandet av statlig väg i Umeås förslag till miljözon.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.