Skip to main content

Fördjupad översiktsplan för kusten antagen

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 16:35 CEST

Kommunfullmäktige har antagit en fördjupad översiktsplan för den 38 mil långa kusten inom Umeå kommun. Planen lyfter bland annat fram frågor kring bebyggelse, näringslivsutveckling samt Umeås tio havsbad och andra havsnära rekreationsmål.

Direktiven inför framarbetandet av kustplanen var att skapa långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar för både rekreation och boendemöjligheter. Samrådet för planen, som inte innefattar Holmön eller Norrbyskär, ledde till ett 50-tal yttranden. Ytterligare ett 40-tal yttranden inkom i och med utställningen av planen.

Tio principer
Utmaningarna i arbetet med kustplanen har framför allt varit tre: en redan högt exploaterad kust, hur vattenkvaliteten kan bevaras/förbättras med hjälp av kostnadseffektiva VA-lösningar samt hur målpunkter med utvecklingspotential för friluftsliv och besöksnäring kan tillvaratas. Utifrån detta bygger den färdiga planen på tio principer:
• Skilja på det allmänna och det privata. Norrmjöle är en plats där många intressen ska samsas.
• Befintliga orter stöds med ny bebyggelse.
• Ny bebyggelse i långsiktigt hållbara lägen.
• Gemensamma båtplatser för ny bebyggelse.
• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
• Utveckla reserv i befintliga detaljplaner i form av obebyggda fritidshustomter.
• Umeås tio havsbad. Dessa ska knytas samman med en gång- och cykelväg samt undantas från exploatering.
• Allmänhetens tillgänglighet. Ett vanligt önskemål är att människor vill ”se havet”. Planen lyfter fram ett 20-tal platser som erbjuder denna närkontakt.
• Utvecklingsområden: friluftsliv, natur- och kulturmiljöer tillsammans.
• Behålla långa orörda strandsträckor intakta, särskilt Skeppsviks skärgård, Snöans skärgård och Tavastögern, som alla är 3–4 km långa.

Byggrätt för fritidshus
För fritidshus har den tidigare övre gränsen för byggrätt, 150 kvadratmeter, slopats. I stället gäller principen om att fritidshusområdens karaktär ska bibehållas.

– 150 kvadratmeter finns dock i många detaljplaner, så man kan inte bygga hur stort som helst i och med kustplanen, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S), som också understryker behovet av en VA-planering samt att olika vägföreningar underhåller sina vägar.

Landhöjning
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) ser kustplanen som ett bra planeringsunderlag. Han får medhåll av Mattias Larsson (C), som dock har ett påpekande:

– Det är viktigt att det inte byggs vid grunda vikar, med tanke på landshöjningen.

Återremiss föll
Jan Hägglund (A) fick inte gehör för sitt yrkande på återremiss för att få en tydligare inriktning när det gäller att upprätthålla strandskyddszonen 100 m, en återinförsel av 150 kvm-regeln samt en förskjutning av balansen från byggande i attraktiva, strandnära lägen till ökad tillgänglighet för alla Umeåbor.

Mer information:

Bifogad kustplan (pdf)

Åsa Ögren (S)
ordförande, byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se

Mattias Larsson (C)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 36
070-682 17 19
mattias.larsson@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se