Skip to main content

Fördjupning för Sävar och Röbäck

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 16:38 CEST

Planering vid Umeå kommun ska påbörja en fördjupning för Sävar och fördjupning/program för Röbäck, enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Infrastruktur står i fokus.

Många fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen är i sin slutfas eller har genomförts de senaste åren. Följande är antaget av fullmäktige; Ön, vindkraft i Umeåregionen, älvslandskapet, Umeås framtida tillväxtområde, centrala stadsdelarna samt Nydala (överklagad).
Planer för kusten och Universitetsstaden liksom strandskydd i Umeåregionen är i sin slutfas. Dessutom har strategiska målsättningar arbetats fram för Holmön.

Norrbotniabanan
Sävar pekas ut som ett tillväxtområde i utvecklingsscenariot Umeå 200 000. Den nu beslutande fördjupningen för Sävar ska särskilt belysa Norrbotniabanan. I dagsläget begränsas utvecklingen i Sävar av den utredningskorridor för Norrbotniabanan som täcker stora delar av Sävar.
Av stor betydelse är det planerade industrispåret till Dåva företagspark (utredningsarbete pågår). Angörningen till Dåva blir antingen norr eller söder om företagsparken, vilket också styr i vilket väderstreck järnvägen passerar Sävar.

Flyget
Även Röbäck pekas ut i Umeå 200 000, och trycket att utveckla bebyggelsen är stort. Området är ett viktigt rekreationsområde och berörs bland annat av intresse för jordbruk. Behov finns av en inventering av Natura 2000.
Tidigare områdesbestämmelser för Röbäck upphävdes av regeringen, vilket innebär att det saknas övergripande planering för byn och närområdet. Den pågående översynen av riksintresse för flyget bedöms kunna förändra planeringsförutsättningarna i Röbäck, så den översynen måste först avslutas.

Återstående planering
Utskottet har också beslutat att kommunen ska tydliggöra i vilka geografiska och tematiska delar som Översiktsplanen från 1998 fortsatt är gällande och vilka som utgår.
Utöver beslutade fördjupningar återstår stadsdelsfördjupning/planprogram för Teg, stadsdelsfördjupning Ersboda/Mariedal, fördjupning för Täfteå, fördjupning för I20-området, fördjupning för Holmsund/ Obbola, fördjupning för Hörnefors, grönstrukturprogram, kulturmiljöprogram, risk- och beredskapsanalys, mångbruksplan för skogsbruket samt, i samverkan med andra kommuner, fördjupning för Vindelälvdalen och ballasthushållningsplan.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Isabella Forsgren
planeringschef
Umeå kommun
090-16 13 87
070-326 12 60
isabella.forsgren@umea.se


Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se