Skip to main content

Förskola och vårdlokaler möjliga ovanför Kungspassagen

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:17 CET

En oenig byggnadsnämnd har beslutat att ändra detaljplanen för kvarteret där Kungspassagen ligger. Det innebär att det kan bli aktuellt med förskola, gymnasium eller eftergymnasial utbildning. Detaljplanen medger inte grundskola eftersom byggnadsnämnden anser att grundskoleelevernas behov av friytor inte kan tillgodoses.

Den antagna detaljplanen gör det möjligt för vårdlokaler samt förskoleverksamhet ovanför plan två i byggnaden. Detaljplanen antogs efter votering, sex ledamöter röstade bifall till förslaget. Åsa Ögren (S), Ulrik Berg (M), Lennart Sandström (FP) och Peter Eriksson (MP) reserverade sig mot beslutet.

– Att medge för grundskoleverksamhet i det här kvarteret är olämpligt med tanke på omgivande miljö och friyta, säger Örjan Mikaelsson (V), byggnadsnämndens andre vice ordförande.

– Vårt förslag var att medge grundskola i detaljplanen under förutsättning att friytornas kvalitet säkerställs i kommande bygglov och i samråd med Miljö och hälsa och för- och grundskolenämnden, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande, byggnadsnämnden.

Bakgrund till detaljplanen
Bakgrunden till den nya detaljplanen är en ansökan från Balticgruppen, som är fastighetsägare, samt inriktningen i den nya fördjupade översiktsplanen för Umeås centrala stadsdelar. Enligt översiktsplanen eftersträvas en förtätad blandstad med möjlighet att på sikt fördubbla antalet boende i de centrala stadsdelarna. Tillgång till närbelägna skolor och förskolor lyfts i planen fram som ett stort behov. Byggnadsnämnden har dock varit tydlig med att skol- och vårdlokaler inte får byggas inom kvarteret på bekostnad av antalet bostäder.

Friytor och plats för lek
Byggnadsnämnden bedömer att det är möjligt att ordna lek- och utemiljö för en förskola på den gård som bildas på taket till fastigheterna. För att minimera risken att de boende blir störda av barnen och samtidigt ge en tillräckligt stor utemiljö för varje barn, begränsas storleken på förskolan till maximal area 1000m2.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se 

Örjan Mikaelsson (V)
byggnadsnämndens andre vice ordförande
070-568 40 29
orjan.mikaelsson@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
070-227 81 87
maria.hedin@umea.se