Skip to main content

​Förslag: ingen överklagan av Ön-dom

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 15:40 CEST

Näringslivs- och planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen inte fullföljer ett överklagande av en tingsrättsdom, som ogiltigförklarar ett medfinansieringsavtal med en exploatör på Ön. Enligt avtalet ska exploatören betala 100 000 kr för att täcka en del av investeringarna i kommande infrastruktur.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Ön ska det på den norra respektive mellersta delen tillkomma omkring 2 600 enheter för bostäder/jämförbara verksamhetsytor. Dessutom förutsätts kommunen vara huvudman för allmänna platser på Ön, och att kostnaderna för infrastruktur ska täckas av intäkter från markförsäljning respektive exploateringsavgifter när privata fastighetsägare får byggrätter genom detaljplaner.

Omkring 20 avtal
Kostnaderna för nödvändiga infrastrukturinvesteringar uppskattades tidigt till 175 mnkr. En mer utförlig kalkyl från 2015 visar på en total kostnad för infrastruktur på, intill samt till och från Ön om närmare 285 mnkr. De medfinansieringsavtal som har träffats med omkring 20 aktörer på Ön innebär att 100 000 kr tas ut för varje ny villatomtsexploatering. En av fastighetsägarna har efter undertecknande av ett avtal och antagande av detaljplan stämt Umeå kommun och yrkat att domstolen ska ogiltigförklara avtalet.

Ingen skyldighet
Umeå tingsrätt meddelade i juni att det tecknade avtalet är ogiltigt, och att Umeå kommun ska stå för motpartens rättegångskostnader om 66 794 kronor. Tingsrätten anser att kommunen har utnyttjat sitt planmonopol och därmed sin dominerande ställning till att förmå fastighetsägaren att stå för infrastrukturkostnader som denne inte har någon skyldighet att bekosta.

Besked saknas
Tingsrätten konstaterar att en kommun kan ingå exploateringsavtal, men att den enskildes förpliktelser var oskäligt betungande. Rätten påpekar att avtalet inte ger tydligt besked om exempelvis vilka projekt som kommunen avser att genomföra, vid vilken senaste tidpunkt detta ska ske, och när pengarna senast ska återbetalas utifall byggnationerna inte kommer till stånd. Tingsrätten anser även att det är ”långt ifrån givet att de angivna infrastrukturprojekten har varit nödvändiga för att möjliggöra ett begränsat antal nya bostadsfastigheter”.

Lång tid till genomförande
Förslaget till beslut var att överklaga domen, men näringslivs- och planeringsutskottet beslutade i stället att föreslå för kommunstyrelsen att inte fullfölja överklagandet.

– Det är rimligt att de som får nytta av broar och andra investeringar är med och betalar för det. Även om kommunen inte angett när olika investeringar ska göra, så finns ett politiskt beslut om utvecklingen av Ön. Men i det här fallet är det lång tid mellan betalning och genomförande, så vi accepterar tingsrättens dom och ser resultatet som lärpengar, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.