Skip to main content

Förslag till ny nämndorganisation

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 12:36 CEST

Socialnämnden upphör och ersätts av en äldrenämnd och en individ- och familjenämnd, enligt ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott till fullmäktige. Andra förslag är att kommundelsnämnderna upphör och att kommunalråden ska vara tre till antalet.

Om fullmäktige beslutar att kommundelsnämnderna i Sävar, Hörnefors och Holmsund/Obbola upphör, kommer deras ansvarsområden att överföras till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och de två nämnder som ersätter socialnämnden. I arbetsutskottet yrkade Mattias Larsson (C) att kommundelsnämnderna ska vara kvar, men detta avslogs.

Tre kommunalråd
Vidare föreslås att huvudregeln ska vara tre kommunalråd, alltså den ordning som rådde tidigare. Under nuvarande mandatperiod har Umeå kommun fyra kommunalråd.
En annan del i arbetsutskottets förslag är att jämställdhetsutskottet blir politisk styrgrupp för kvinnohistoriska museets budget.

Utvärdering av personalutskottet
Arbetsutskottet föreslår dessutom att kommunstyrelsen beslutar att dess personalutskott ska utvärderas med avseende på roll och ansvar. Ett annat förslag är att kulturhuvudstadsutskottet upphör och ombildas till en politisk styrgrupp under kommunstyrelsen fram till och med den 30 juni 2015 för utvärderingen av kulturhuvudstadsåret.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mattias Larsson (C)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 36
070-682 17 19
mattias.larsson@umea.se