Skip to main content

Förslag till nya budgetramar för nämnder

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:32 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ks au, har för kommunfullmäktige föreslagit nya ramar för nämnderna, för att minska kostnaderna med 140 mnkr. Bland de föreslagna åtgärderna finns digitalisering samt översyn av arbetssätt, intäkter, lokaler, upphandling, roller och fordonsanvändning. Fullmäktige fattar beslut om ramarna den 19 december.

På grund av minskade skatteintäkter och att staten sänker ersättningen för ensamkommande barn blir intäkterna för Umeå kommun 140 mnkr lägre än budgeterat för 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att sänka kostnaderna i motsvarande grad.

Förbättringsområden
Här är de åtgärder som förvaltningen föreslagit och som ks au för vidare till fullmäktige.
• Ensamkommande flyktingbarn. Några åtgärder för att minska kostnaderna är att minska externa placeringar till förmån för placeringar inom kommunen, och att lokaler och personaltäthet anpassas till aktuellt antal barn.
• Digitalisering. Här ingår en rad projekt, till exempel att samordna all IT och telefoni inom den centrala IT-funktionen samt att automatisera uppgifter för att frigöra tid till dem som bäst behöver det.
• Process/arbetssätt. Exempel är fokus på resursplanering, att följa den beslutade inköpsprocessen och handla hos avtalade leverantörer, att skapa ”En väg in” för att underlätta för medborgare och för kommunens ärendehantering samt att skapa en process för vilka projekt som ska genomföras.
• Intäkter. Säkerställa att Umeå kommun tar ”rätt” betalt vid försäljning av exploateringsmark, vid lokaluthyrning och för att ta hand om bolags- och samverkanswebbar m.m.
• Lokaler. Säkerställa att Umeå kommuns lokaler används på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Samordning, förtätning och standardisering är nyckelord.
• Upphandling. Här ingår inköpsanalyser, avtalskontroller och att begära in livscykelanalyser.
• Roller. Samordna och renodla roller för att frigöra resurser.
• Fordon. Se över fordonsanvändningen samt säkerställa att den typen av fordon som köps in anpassas till verksamheternas behov.

Intäkter från vattenkraft
Ovan nämnda förbättringar av arbetssätt ska genomföras så snart det är möjligt. Effekterna kommer
efter hand och det är osäkert vad som hinner uppnås ekonomiskt under 2017.
Vattenkraftintäkterna ser i dagsläget ut att bli något högre än budgeterat. Dessa föreslås fungera som mothåll om de föreslagna åtgärderna inte hinner få avsedd effekt under året.

Fördelningsnycklar
Ovanstående åtgärder kräver igångsättning av ett antal projekt som ska bedrivas på en kommunövergripande nivå. Det gör att nämnderna, trots minskade ramar, inte ska tvingas ta fram ytterligare kostnadsminskningar. Nämndernas stöd för åtgärderna är dock avgörande för att uppnå förväntade effekter.
Politikerna kommer att få en månatlig uppföljning/återkoppling om åtgärderna. Fördelningsnycklar har använts för föreslagna ramar per nämnd (se pdf-fil), och ramarna kan komma att behöva justeras under arbetets gång.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade majoritet i arbetsutskottet för att de justerade ramarna godkänns. Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna valde att inte delta i beslutet, de återkommer i frågan i kommunstyrelsen.

Mer information:

Nya ramar per nämnd (bifogad pdf-fil)

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.