Skip to main content

Fortsatt positiv trend för Umeås luftkvalitet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 12:49 CET

Nu har 2013 års luftmätningar sammanställts och de visar att Umeås luftkvalitet har en fortsatt positiv trend. Kvävedioxidhalterna är för andra året i rad tydligt lägre än de fem föregående åren och miljökvalitetsnormen underskrids för andra året i rad avseende årsmedelvärde. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids dock fortfarande när det gäller tim- och dygnsmedelvärde. Åtgärder som genomförts för att förbättra luftkvaliteten ger effekt och värdena skulle varit ännu bättre om inte 2013 haft en ovanligt lång och kall vårvinter.

Den förorening som utgör största problemet i Umeå är kvävedioxid i gatunivå. Från 2003 och framåt har överskridanden av miljökvalitetsnormen av kvävedioxid uppmätts på Västra Esplanaden genom Umeå (E4). Men de två senaste årens mätningar pekar på ett visst trendbrott.

Lägre kvävedioxidhalter men vissa överskridanden av miljökvalitetsnorm

- 2013 års kvävedioxidhalter är för andra året i rad tydligt lägre än de fem föregående åren. Det kan tolkas som att luften i Umeå har blivit bättre och att det pågående omfattande arbetet med åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet börjat ge resultat, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

EU-gränsvärdena för kvävedioxid underskrids och miljökvalitetsnormen underskrids för andra året i rad för årsmedelvärde, men överskreds när det gäller tim- och dygnsmedelvärde. Att  vävedioxidhalterna är något högre än för 2012 och att miljökvalitetsnormen överskrids när det gäller tim- och dygnsmedelvärde bedöms bero på att 2012 hade en mild och gynnsam vårvinter till skillnad mot den utdragna vinter som inträffade 2013.

Sen vår gav högre partikelhalter

Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids för första gången. Det är antalet  dygnsöverskridanden som varit för många (39 dygn mot tillåtna 35 dygn enligt norm). Även här bedöms överskridandena bero på att våren var ovanligt sen då stort sett alla överskridanden skedde under mars och april.  Mars gav lite nederbörd och vägbanorna var torra, men dubbdäcken fortsatte att användas. Det får som följd att partiklarna virvlar upp och ger ökade partikelhalter i luften vi andas. Dessutom försvårades arbetet med gatusopning och spolning av den försenade vårens kalla nattemperaturer i mars och april. I centrum kan också ett större antal bygg- och anläggningsprojekt än vanligt tillfälligt ha bidragit till högre partikelhalter under våren.

Åtgärder som förbättrat luftkvaliteten

Miljökvalitetsnormen överskrids fortfarande, varför ett systematiskt fortsatt arbete med att minska emissionerna och trafiken längs Västra Esplananden är viktig för att komma tillrätta med luftkvaliteten.

Åtgärder som bidragit till att minska trafiken på Västra Esplananden är främst öppnandet av Norra länken i oktober 2012 samt införandet av genomfartsförbud för tung trafik den 7 oktober 2013. Totalt har antalet fordon minskat med 4 % jämfört med de föregående åren. Den tunga trafiken har
minskat med minst 20 %. Bränslesnålare fordon gör också att emissionerna minskar. Dock motverkas det av den ökade försäljningen av dieselbilar som har högre utsläpp av kvävedioxid än bensinfordon.  Resandet med kollektivtrafik har ökat kraftigt i Umeå de senaste åren. Bussresandet med lokaltrafiken har ökat med drygt 55 % från 2005 (8 % sedan 2011). För att få ned partikelhalterna genomfördes så kallad dammbindning vid fyra tillfällen i november 2013. Det har visat att det går att få ned halterna tidvis. Dammbindning kommer även att ske i vår.

Kommande åtgärder

Under 2014 kommer effekten av genomfartsförbudet kunna utläsas över ett helt år. I februari införs digitala vägskyltar för att leda trafiken runt centrum vid dålig luftkvalitet och i april införs miljözon för tunga fordon i centrala Umeå.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-296 1232
lena.karlsson-engman@umea.se

Sofia Ekman (M)
Vice ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-2621827
sofia.ekman@umea.se

Joakim Linder
Miljöinspektör
090-16 16 75
joakim.linder@umea.se

Annika Söderlund
Miljöinspektör
090-161687
annika.soderlund@umea.se